Předsyda Domowiny k hodam a nowemu lětu – Video-Botschaft des Domowina-Vorsitzenden zu Weihnachten 2021 mit Ausblick auf 2022 (dreisprachig)

Niedersorbisch

Lube pśisłuchaŕki, lube pśisłucharje,

w srjejźišću gódownego pósołstwa jo gółe. Z kuždym nowonaroźonym cłowjekom se nowe glědanje na swět zachopina. Spěchowanje dorosta njegronijo, až comy ako se groni nowych luźi pjac,  kenž jano to dalej wjedu, což my južo gótujomy. Ako nan wěm, až njebudu naše źiśi mójo žywjenje kopěrowaś kśěś. Ja pak se naźejam, až budu cas swójogo žywjenja w našej maminej rěcy wó tom rozmyslowaś, kak kśě žywe byś.

Som se lětosa za slědujucy citat w gódownej powěsći w casniku rozsuźił: “Prědne słowa mamine su byli serbske, lubosne, nigdy njezajśpiwam je, serbski powědam žywe dny.” Se wě, až musymy toś to gronko Feliksa Hajny do našogo casa pśenjasć. Prědne serbske słowa mógu teke nanowe byś. Jo, samo pśiswójźbny abo pśijaśel familije abo sused móžo serbski inkubator byś, kótaryž dajo góleśeju serbsku dušu narosć. Zawupytnjomy, až pśecej wěcej maśerjow a nanow we Łužycy, kenž južo abo hyšći serbski njepowědaju, sebje za swójo góle kórjenje w serbskej identiśe regiona žycy.

Smy w drugem lěśe bytostnych politiskich rozsudow w zwisku ze změnu strukturow regiona. Łoni smy gromaźe dojśpili, až jo se w zwězkowej kazni wó zmócnjenju strukturow na serbski lud źiwało. Lětosa smy kšac dalej pśišli a mjaztym stojmy južo wesrjejź konkretnego zrědowanja směrnicow a ramika za pśichodne spěchowanje serbskich projektow. Projekty pak njejsu zaměr sam za se, ale dalšna droga za twórjenje naslědnych strukturow za pśiduce rěcne rumy pó cełej Łužycy.

2022 buźotej Lěto Zejlerja a Kocora a dalej Lěto župow. Naźejamy se dwójnego swěźeńskego lěta z wjele kulturnymi a socialnymi wjeraškami. Njejźo wó wuchwalowanje ryśarjow, ale wó wjasele na spómóžnej zgromadnosći. Samo naša serbska hymna „Rědna Łužyca” jo wupłód twóriśelskego pśijaśelstwa basnika Zejlerja a komponista Kocora.

„Rědna Łužyca, spšawna, pśijazna, mójich serbskich wóścow kraj, mójich glucnych myslow raj, swěte su mě twóje strony!” To móžomy teke w 21. stolěśu pódpisaś. Wugronjenje kóńcneje sady „Aby z klina twójogo młogo muskich stanuło” južo nic, dokulaž how lěpša połojca našogo luda felujo.

Jakub Bart-Ćišinski, kótaregož muzej w Pančicach gromaźe z gmejnu wobnowjamy, nas napomina: „Leśćo z casom!” Naše wóśce njejsu wocakowali, až my jich kopěrujomy a swójo kulturne derbstwo jano šćitamy. Jano to, což se dalej wuwija, móžo na swěśe wobstaś. To płaśi tek za našu rěc a kulturu.

Tek w Lěśe župow stoj gódnota kreatiwneje mjazsobnosći w srjejźišću. Pó swěźenju stolětnego wobstaśa župow lětosa we Wórjejcach smy zachopili, wuměnu mjazy regionami pódłymiś a intensiwěrowaś. Serbski kraj njejo mała kupa, ale sega wót Łužyskich górow až do Berlina. Na głownej zgromaźinje w Slěpem smy mógali zasej z bogatstwa našeje wjeleserakosći póceraś. Ako Domowina njeznajomy jědrowe a nabocne strony – narodny duch jo w Błotach a w Bukecach doma, wšuźi, źož dajo procowaŕkow a procowarjow wó serbske žywjenje.

Pótomniki serbskich wudrogowarjow w Awstralskej, kenž su asociěrowane cłonki Domowiny, kśě se pśiducne lěto pśi góźbje 800 lět Bukec do domownje swójich pśedchadnikow woglědaś – to jo rědne znamje za globalnu bazu našogo kšywowego zwězka. A co by byli bźez našych pśejaśelow w Českej a Pólskej, we Wendlandskej a w USA? A nic naslědku wažymy sebje wjele zwěrnych Serbow zwenka Łužyce, kenž serbsku familiju maju a kontakty do serbskego kraja woplěwuju – tak jo nas lětosa młoda francojska Serbowka pśi digitalizaciji archiwa Domowiny w Budyšynje pódpěrowała.

Gódy a silwester 2021 swěśimy ako 2020 pód wuměnjenjami pandemije. Weto smy kšac dalej, pśeto stoj nam mjaztym chwaliśboga šćěpjenje k dispoziciji. Mamy sami w ruce, lěc hyšće pěta žwała pśiźo abo se skóro normalita wrośijo. Toś daś rubjomy gromaźe rozymoju drogu do srjejźišća towarišnosći! Žycym Wam a Wašym familijam wjasołe, žognowane gódy a strowe, glucne nowe lěto!

Wideo: https://www.domowina.de/dsb/start

Awdio: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Audio/2021-12-21_slowo_ke_koncej_leta_D_Statnik_-_delnjoserbsce.mp3

Obersorbisch

Lube připosłucharki, lubi připosłucharjo,

w srjedźišću hodowneho poselstwa je dźěćo. Z kóždym nowonarodźenym čłowjekom so nowy wid na swět započina. Spěchowanje dorosta njerěka, zo chcemy sej takrjec nowych ludźi pjec, kotřiž jenož to dale wjedu, štož my hižo činimy. Jako nan wěm, zo njebudu naše dźěći moje žiwjenje kopěrować chcyć. Ja pak so nadźijam, zo budu čas swojeho žiwjenja w našej maćeršćinje wo tym přemyslować, kaž chcedźa žiwi być.

Sym so lětsa za sćěhowacy citat w hodownym nawěšku rozsudźił: „Prěnje słowa maćerne serbske běchu, lubozne, nihdy njezacpěju je, serbsce rěču žiwe dny.” So wě, zo mamy tež tute hrónčko Feliksa Hajny do našeho časa přełožować. Prěnje serbske słowa móža tež nanowske być. Haj, samo přiwuzny abo přećel swójby abo susod móže serbski inkubator być, kiž da dźěsću serbsku dušu narosć. Pytnjemy, zo sej dale a wjac staršich we Łužicy, kotřiž hižo abo hišće sami serbsce njerěča, za swoje dźěćo korjenje w serbskej identiće regiona přeje.

Smy w druhim lěće bytostnych politiskich rozsudow w zwisku ze změnu strukturow regiona. Loni smy hromadźe docpěli, zo je serbski lud w zwjazkowym zakonju wo zesylnjenju strukturow wobkedźbowany. Lětsa smy kročel dale přišli a mjeztym hižo wosrjedź konkretneho zrjadowanja směrnicow a ramika za přichodne spěchowanje serbskich projektow stejimy. Projekty pak njejsu samozaměr, ale dalši puć za tworjenje naslědnych strukturow za přichodne rěčne rumy po cyłej Łužicy.

2022 budźetej Lěto Zejlerja a Kocora a dale Lěto župow. Nadźijamy so dwójneho swjedźenskeho lěta z wjele kulturnymi a socialnymi wjerškami. Njeńdźe wo hołdowanje rjekam, ale wo wjeselo nad spomóžnej zhromadnosću. Samo naša serbska hymna „Rjana Łužica” je wupłód tworićelskeho přećelstwa basnika Zejlerja a komponista Kocora.

„Rjana Łužica, sprawna, přećelna, mojich serbskich wótcow kraj, mojich zbóžnych sonow raj, swjate su mi twoje hona!” To móžemy tež w 21. lětstotku podpisać. Wuprajenje kónčneje sady „Ow, zo bychu z twojeho klina wušli mužojo” hižo nic, dokelž tu lěpša połojca našeho ludu faluje.

Jakub Bart-Ćišinski, kotrehož muzej w Pančicach hromadźe z gmejnu wobnowjamy, nas namołwja: „Lećće z časom!” Naši wótcojo njejsu wočakowali, zo my jich kopěrujemy a swoje kulturne herbstwo jeničce škitamy. Jenož to, štož so dale wuwiwa, móže na swěće wobstać. To płaći tež za našu rěč a kulturu.

Tež w Lěće župow steji hódnota kreatiwneje mjezsobnosće w srjedźišću. Po swjedźenju stoćin župow lětsa we Wojerecach smy započeli, wuměnu mjez regionami pohłubšeć a intensiwować. Serbski kraj njeje mała kupa, ale saha wot Łužiskich hór hač do Berlina. Na hłownej zhromadźiznje w Slepom móžachmy zaso z bohatstwa našeje mnohotnosće čerpać. Jako Domowina njeznajemy jadrowe a nakromne kónčiny – narodny duch je w Błótach a w Bukecach doma, wšudźe, hdźež je prócowarkow a prócowarjow wo serbske žiwjenje.

Potomnicy serbskich wupućowarjow w Awstralskej, kotřiž su asociěrowani čłonojo Domowiny, chcedźa klětu składnostnje 800 lět Bukec domiznu swojich prjedownikow wopytać – to je rjane znamjo za globalnu bazu našeho třěšneho zwjazka. A što bychmy byli bjez našich přećelow w Čěskej a Pólskej, we Wendlandskej a w USA? A nic naposledk wažimy sej wjele swěrnych Serbow zwonka Łužicy, kiž serbsku swójbu maja a styki so serbskeho kraja pěstuja – tak je nas lětsa młoda francoska Serbowka při digitalizaciji archiwa Domowiny w Budyšinje podpěrowała.

Hody a silwester 2021 swjećimy kaž 2020 pod wuměnjenjemi pandemije. Tola smy kročel dale, wšako steji nam mjeztym bohudźak šćěpjenje k dispoziciji. Mamy sami w horšći, hač hišće pjata žołma přińdźe abo so bórze normalita wróći. Rubajmy hromadźe rozumej puć do srjedźišća towaršnosće! Přeju Wam a Wašim swójbam wjesołe, žohnowane hody a strowe, zbožowne nowe lěto!

Widejo: https://www.domowina.de/hsb/start/

Awdijo: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Audio/2021-12-21_slowo_ke_koncej_leta_D_Statnik_-_hornjoserbsce.mp3

Deutsch

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde unseres sorbischen Volkes, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Lausitz und im Rest der Welt,

im Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft steht das Kind. Mit jedem Neugeborenen beginnt ein neuer Blick auf die Welt. Nachwuchsförderung heißt nicht, dass wir uns sozusagen neue Leute „backen“ wollen, die nur das weiterführen, was wir schon tun. Als Vater weiß ich, dass meine Kinder nicht mein Leben kopieren werden. Ich hoffe aber, dass sie zeitlebens in unserer sorbischen Muttersprache darüber nachdenken werden, wie sie leben wollen.

Ich habe mich in diesem Jahr für folgendes Zitat im Weihnachtsgruß der Domowina-Bund Lausitzer Sorben in den sorbischen Medien entschieden, das ich hier in Übersetzung erwähne: „Die ersten Worte meiner Mutter waren sorbische, liebliche, niemals werde ich die sorbischen Worte verachten, sorbisch spreche ich alle Tage meines Lebens.” Selbstverständlich haben wir auch diesen Spruch von Felix Heine in unsere Zeit zu übersetzen. Die ersten sorbischen Worte können auch aus dem Mund des Vaters kommen. Ja, sogar Verwandte, Freunde und Nachbarn können sozusagen der sorbische Inkubator sein, der im Kind eine sorbische Seele wachsen lässt. Wir nehmen wahr, dass sich immer mehr Eltern in der Lausitz, die nicht mehr oder noch nicht sorbisch sprechen, für ihr Kind eine Verwurzelung in der sorbischen Identität der Region wünschen.

Wir befinden uns im zweiten Jahr wichtiger politischer Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem Strukturwandel der Region. Im Jahr 2020 haben wir es gemeinsam geschafft, dass das sorbische Volk im Strukturstärkungsgesetz des Bundes berücksichtigt worden ist. In diesem Jahr sind wir einen Schritt weitergekommen und stehen mittlerweile schon inmitten konkreter Regelungen des Rahmens und der Richtlinien für die künftige Förderung sorbischer Projekte. Die Projekte aber sind kein Selbstzweck, sondern der weitere Weg für die Bildung nachhaltiger Strukturen für künftige Sprachräume in der ganzen Lausitz.

2022 ist für uns das Zejler-Kocor-Jahr und weiterhin das Jahr der Domowina-Regionalverbände, deren 100. Gründungstag wir in diesem Jahr in Hoyerswerda/Wojerecy gefeiert haben. Wir hoffen auf ein doppeltes Festjahr mit vielen Höhepunkten. Es geht nicht um Heldenverehrung, sondern um Freude über gedeihlichen Zusammenhalt. Sogar unsere sorbische Hymne „Rjana Łužica”/ Schöne Lausitz ist Frucht der schöpferischen Freundschaft des Dichters Zejler und des Komponisten Kocor.

„Schöne Lausitz, ehrliche, freundliche, Land meiner sorbischen Vorfahren, Paradies meiner seligen Träume, heilig sind mir deine Fluren!“ Diesen Inhalt können wir auch im 21. Jahrhundert unterschreiben. Die Aussage am Schluss „ach, mögen aus deinem Schoß Männer hervorgehen, würdig ewigen Gedenkens!“ dagegen nicht mehr, weil hier die bessere Hälfte unseres Volkes fehlt, die Frauen.

Jakub Bart-Ćišinski, dessen Museum wie in Panschwitz/Pančicy zusammen mit der Gemeinde erneuern, ruft uns zu: „Geht mit der Zeit!” Unsere Vorfahren haben nicht erwartet, dass wir sie kopieren und unser Kulturerbe nur schützen. Denn nur das, was sich weiterentwickelt, kann auf der Welt fortbestehen. Das gilt auch für unsere Sprache und Kultur.

Auch im Jahr der Domowina-Regionalverbände steht der Wert des kreativen Miteinanders im Mittelpunkt. Nach dem Festakt in Hoyerswerda/Wojerecy anlässlich 100 Jahre Domowina-Regionalverbände haben wir angefangen, den Austausch zwischen den Regionen zu vertiefen und zu intensivieren. Das Sorbenland ist keine kleine Insel, sondern reicht vom Lausitzer Bergland bis nach Berlin. Auf der Domowina-Hauptversammlung in Schleife/Slepo konnten wir wieder aus dem Reichtum unserer Vielfalt schöpfen. Als Domowina kennen wir keine Kern- und Randgebiete – die sorbische Seele ist im Spreewald wie in Hochkirch/Bukecy zu Hause, einfach überall, wo sich Menschen für sorbisches Leben engagieren.

Die Nachfahren der sorbischen Auswanderer in Australien, die assoziierte Mitglieder der Domowina sind, wollen 2022 anlässlich von 800 Jahren Hochkirch/Bukecy die Heimat ihrer Vorfahren besuchen – das ist ein schönes Zeichen der globalen Basis unseres Dachverbandes. Und was wären wir ohne unsere Freunde in Tschechien und Polen, im Wendland und in den USA? Und nicht zuletzt schätzen wir viele treue Sorbinnen und Sorben außerhalb der Lausitz, die eine sorbische Familie haben und Verbindungen mit dem Sorbenland pflegen – so hat uns in diesem Jahr eine junge französische Sorbin bei der Digitalisierung des Archivs der Domowina in Bautzen/Budyšin unterstützt.

Weihnachten und Silvester 2021 feiern wir wie 2020 unter Pandemie-Bedingungen. Doch wir sind jetzt einen Schritt weiter, schließlich steht uns inzwischen Gott sei Dank die Impfung zur Verfügung. Wir haben es selbst in der Hand, wie viele weitere Wellen noch kommen oder ob bald Normalität zurückkehrt. Lassen Sie uns gemeinsam der Vernunft den Weg ebnen! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe, gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

Video: https://www.domowina.de/start

Audio: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Audio/2021-12-21_Worte_zum_Jahresende_D_Statnik_-_deutsch.mp3

Marko Kowar – Macher vom Dienst / přewšo wuspěšny činićel

Rozžohnowanje z jednaćelom Domowiny: Marko Kowar so po 35 lětach dźěła w serbskich institucijach na wuměnk poda 

Marko Kowar so jutře (pjatk, 17.12.2021) na žurli Serbskeho domu w Budyšinje z koleginami, kolegami, wolenymi čłonami gremijow třěšneho zwjazka a partnerami swojeje dołholětneje dźěławosće rozžohnuje. Přijeće wot 10 hodź hač do popołdnja so po reguli 2G – přistup za šćěpjenych a wuhojenych – zrjaduje.

Před 35 lětami je Kowar prěni raz dźěłowe městno „we winicy serbskeho ludu” zabrał, kaž wón praji, tehdom jako wědomostny sobudźěłaćer w Domje za serbsku ludowu kulturu (DSLK), zamołwity za sektor hudźby. Wot 2017 steji wón jako jednaćel na čole zarjada narodneje organizacije. Cyłkownje wón sćěhowace stacije powołanskeho žiwjenja zabsolwowaše: po studiju kulturnych wědomosćow a sorabistiki w Lipsku wědomostny sobudźěłaćer w DSLK, wot 1988 do 1990 dalokostudij ludowědy w Berlinje, wot 1991 naměstnik direktorki domu a wot 1992 amtěrowacy direktor hač k rozpušćenju DSLK (tehdy rěčeše so wo přestrukturěrowanju) k 31.12.1995. Wot 1996 potom w zarjedźe Domowiny ze wšelakimi zamołwitosćemi – do 2002 referent za kulturu, po tym w nowowutworjenym resorće referent za hospodarstwo a infrastrukturu hač do 2016, z přetorhnjenjom třoch lět: 2011-2013 běše jednaćel w Serbskim ludowym ansamblu (SLA).

Nimale kózdy wšoserbski swjedźeń po 1989 je na zamołwitym městnje sobu organizował (1994 Serbski swjedźen w Radušu; 1996 Chórowy zlět,  2000 Zlět Serbow w Slepom; wobdźělenja na EUROPEADŹE 2008 a 2016 a hosćićelstwo we Łužicy 2012; Mjezynarodny CIOFF-kongres 2014 w Budyšinje, dudakowe swjedźenje w Slepom; tež při kolebce Jutrownych wikow w Serbskim domje je wón stał. Słužbne naležnosće su jeho do 19 krajow swěta wjedli. Wón je 40 lět ženjeny a ma pjeć dźěći a dotal šěsć wnučkow.

Jako předsyda towarstwa „Hornjołužiska hola a haty” staraše so sobu wo to, w regionje projekty w ramiku LEADER-spěchowanja EU za wjesne kónčiny zmóžnjeć, sobu załožejo 2002 tute towarstwo a hač do 2021 13 lět jeho předsyda. Tež na druhich polach so Marko Kowar stajnje čestnohamtsce angažuje, tak wón hižo wot časa załoženja w lěće 1995 towarstwu „Miłočanska žaba” předsydari, kotrež so serbskemu wjesnemu žiwjenju wěnuje. Runje tak dołho je wón předsyda přihotowanskeho wuběrka mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica”.  Wón hraje wolejbul w ST „sw. Marijina hězda”, hdźež wón tuchwilu zastojnstwo trenarja wukonja. Nimo toho běše 1991 sobuiniciator, załožićel a prěni předsyda towarstwa Spěchowanski kruh za serbske ludowe wuměłstwo runje tak 1996 pola towarstwa Serbski kulturny turizm (předsyda hač do 1998), wot 1992 do 2010 městopředsyda Maćicy Serbskeje, wot 1990 z přetohrnjenjemi hač do 2009 gmejnski radźićel w gmejnje Njebjelčicy, zastupowacy čłon a čłon (2007-2010) w Załožbowej radźe.

Składnostnje rozžohnowanja jednaćela, kiž so kónc lěta na wuměnk poda, praji předsyda Domowiny, Dawid Statnik:

„Marko Kowar so čas žiwjenja priwatnje, powołansce a towaršnostnje za byće a traće Serbstwa zasadźuje. Smój so 2010 w SLA zeznajomiłoj. Sym Marka přeco jako Serba z ćělom a dušu dožiwił, kiž kruty rjap pokazuje, hdyž wo zakładne potrjeby serbskeho ludu dźe.

Wón je sebi w zašłych lětdźesatkach a we wšelkich funkcijach mnoho wědy nazběrał. Tutu je jako jednaćel mudrje zasadźował. Jeho přećelne a komunikatiwne wašnje je tomu dopomhało, zo smy jako Domowina wšelke dobre wuslědki zdokonjeli. Tež za wšelke wulkoprojekty je zamołwity był. Jeho wjesoły towaršliwy raz a wuwaženy posudk stej nam hustodosć tež we łoskoćiwych situacijach k rozumnym rozrisanjam dopomhałoj. Wón njeje z wukazami, ale z dobrymi argumentami na načasne wašnje zarjad nawjedował a kolegialnu zhromadnosć sobu tworił. Zdobom běše wón jako swěrny posłužbowar našim serbskim towarstwam a wšěm demokratiskim gremijam poboku.

Za jeho dalši žiwjenski puć přeju jemu wšo dobreho, so pak nadźijam, zo so čestnohamtskeho dźěła njepase a jako aktiwny Domowinjan dale naš partner w serbskim towaršnostnym žiwjenju wostanje. Najebać to jemu wězo wjac chwile za jeho wulku swójbu po cyłym swěće přejemy!”

Marko Kowar sam praji:

„Sym přeco rady ,na dźěło’ chodźił (wothladajo snadź wot prěnjeho praktikuma 1983 w archiwje DSLK) a njehladajo wšěch problemow a nawala spokojny tež z małymi wuspěchami był, wosebje potom, je-li sym pomhać mohł. Ja so wšěm za kooperaciju a dowěru dźakuju, z kotrymiž smědźach na dobro Serbow po wšej Łužicy hromadźe dźěłać. Dźakuju so tež swojej swójbje za wšu podpěru a sćerpnosć ze mnu.

Wjeselu so, zo sym dobru młodu naslědnicu namakał, kotraž móže zarjad Domowiny do přichoda wjesć a wězo tež nowe akcenty sadźeć. Mi běše přeco wažne, zo w Serbach na samsnej runinje mjez sobu wobchadźamy, hač čestnohamtsce abo powołansce skutkujo. Ćim bóle so wjeselu, zo mamy nětko stajnu dobru wuměnu mjez institucijemi.

Móžemy jako Serbja jenož wuspěšni być, hdyž wšitcy při skutku za jedyn postronk ćehnjemy. So wě, zo wo pućach, směrach a ćežišćach horco diskutujemy – na fundamenće fairnosće a sprawnosće. W tutym zmysle přeju Dawidej Statnikej, Judit Šołćinej a cyłej Domowinje dale wjele wuspěcha za naš narod a region!” 

Domowina-Geschäftsführer Marko Kowar geht nach 35 Jahren Arbeit im Haus der Sorben in den Ruhestand – Verabschiedung am Freitag, 17.12.

Die Domowina-Bund Lausitzer Sorben verabschiedet an diesem Freitag (17.12.) ihren Geschäftsführer Marko Kowar (62) in den Ruhestand. Aus diesem Anlass findet im Saal des Bautzener Hauses der Sorben am Postplatz ab 10 Uhr ein öffentlicher Empfang statt (Zutritt nach „2-G-Regel”).

Vor 35 Jahren arbeitete Marko Kowar erstmals an einem Schreibtisch in diesem Haus, als wissenschaftlicher Mitarbeiter des „Hauses für sorbische Volkskultur”, verantwortlich für den Musik-Sektor. Zuvor hatte er das Studium der Kulturwissenschaften und der Sorabistik in Leipzig absolviert. Nach einem Fernstudium der Volkskunde wurde er 1991 Stellvertreter der Direktorin des Hauses und 1992 ihr Nachfolger bis zur Auflösung der Institution Ende 1995.  Ab 1996 arbeitete er in der Domowina-Geschäftsstelle, bis 2002 als Kultur-Referent, danach bis 2016 als Referent für Wirtschaft und Infrastruktur, unterbrochen lediglich von 2011 bis 2013, als er Geschäftsführer des Sorbischen Nationalensembles war. Seit 2017 ist Kowar Domowina-Geschäftsführer.

Nahezu alle gesamtsorbischen großen Feste nach 1989 hat Marko Kowar verantwortlich mit organisiert. Ob Europeada, Fußball-Europameisterschaften der autochthonen Minderheiten, im Jahr 2012 in der Lausitz, der internationale CIOFF-Kongress 2014 in Bautzen/Budyšin oder die Dudelsack-Festivals in Schleife/Slepo – Marko Kowar ist überall als Organisator zu finden, auch an der Wiege des Ostereiermarktes im Bautzener Haus der Sorben fehlte er nicht. Dienstreisen führten ihn in 19 Länder der Erde. 

Als Vorsitzender des Vereins „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ (OHTL) kümmerte er sich darum, in der Region Projekte im Rahmen der LEADER-Förderung der EU für den ländlichen Raum zu ermöglichen. 2002 hat er den Verein mitgegründet und war bis 2021 insgesamt 13 Jahre sein Vorsitzender. Auch auf vielen weiteren Feldern hat sich Marko Kowar ehrenamtlich engagiert, so ist er auch Vorsitzender des Vereins „Steinerner Frosch Miltitz“ seit dessen Gründung im Jahr 1995, der sich dem sorbischen Dorfleben widmet. Ebenso lange leitet er den Vorbereitungsausschuss des Internationalen Folklore-Festivals Lausitz. Er spielt Volleyball im SV St. Marienstern, wo er derzeit die Funktion des Trainers ausübt.

Mitbegründer und erster Vorsitzender war er auch beim 1991 ins Leben gerufenen Förderkreis für sorbische Volkskultur und beim 1996 gegründeten Verein Sorbischer Kulturtourismus (Vorsitzender bis 1998), von 1992 bis 2010 fungierte er als Vizevorsitzender der sorbischen wissenschaftlichen Gesellschaft Maćica Serbska. Zwischen 1990 und 2009 war er – mit Unterbrechungen – Gemeinderat in Nebelschütz/Njebjelčicy, schließlich wirkte er auch, zunächst als stellvertretendes und von 2007 bis 2010 Mitglied, im Stiftungsrat der Stiftung für das sorbische Volk mit.

Marko Kowar ist seit 40 Jahren verheiratet, er hat fünf Kinder und bisher sechs Enkelkinder. 

Anlässlich der Verabschiedung des Geschäftsführers, der sich zum Jahresende in den Ruhestand begibt, erklärt Domowina-Vorsitzender Dawid Statnik:

„Marko Kowar hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielfältigen Funktionen viel Wissen erarbeitet, das er als Domowina-Geschäftsführer klug einzusetzen vermochte. Seine freundliche und kommunikative Art hat uns zu vielen guten Ergebnissen verholfen. Er hat nie mit Anweisungen, sondern mit guten Argumenten auf zeitgemäße Weise die Geschäftsstelle geführt und kollegiales Miteinander befördert. Zugleich stand er als Dienstleister unseren sorbischen Vereinen und den demokratischen Gremien jederzeit helfend zur Seite.

Für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich ihm alles Gute, hoffe aber, dass er unser Partner im sorbischen gesellschaftlichen Leben bleibt und im Ehrenamt weiter Spuren hinterlässt. Ungeachtet dessen gönne ich ihm mehr Zeit für seine Großfamilie überall auf der Welt!”

Marko Kowar fügt hinzu:

„Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen und bei allen Problemen und Herausforderungen auch mit kleinen Erfolgen zufrieden gewesen, vor allem dann, wenn ich helfen konnte. Ich danke allen für Kooperation und Vertrauen, mit denen ich im Dienst der sorbischen Belange in der ganzen Lausitz zusammenarbeiten durfte. Ich danke auch meiner Familie für alle Unterstützung und Geduld.

Ich freue mich, eine gute und junge Nachfolgerin gefunden zu haben, die die Geschäftsstelle der Domowina in die Zukunft führen und natürlich auch neue Akzente setzen kann. Mir war immer wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen, egal ob ehren- oder hauptamtlich wirkend. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt ständigen guten Austausch zwischen den sorbischen Institutionen haben. Ich wünsche Dawid Statnik, meiner Nachfolgerin Judith Scholze und der ganzen Domowina weiter viel Erfolg für unser sorbisches Volk und die ganze Region!”

Panter und Statnik begrüßen Aufrufe von Bürgerinnen und Bürgern zu einer konsequenten Pandemiebekämpfung

Der Vorsitzende der Domowina-Bund Lausitzer Sorben, Dawid Statnik, besuchte heute im Sächsischen Landtag die SPD-Fraktion und traf sich zu Gesprächen mit Dirk Panter und Sabine Friedel.

Dirk Panter ist Vorsitzender und medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Mit ihm sprach Statnik über die immer aggressiver werdenden Proteste von Corona-Leugnern. Beide waren sich einig darüber, dass die Polizei hier entschlossen handeln muss. Umso erfreulicher sind die offenen Briefe der Zivilgesellschaft, mit denen sich derzeit in vielen Städten Bürgerinnen und Bürger zu einer konsequenten Pandemiebekämpfung bekennen – auch in Bautzen/Budyšin, wo Dawid Statnik zu den Erstunterzeichnern einer entsprechenden Erklärung zählt.

Anschließend traf sich Dawid Statnik mit Sabine Friedel, Parlamentarische Geschäftsführerin und sorbenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, zu einem ausführlichen Arbeitsgespräch und Gedankenaustausch über Belange des sorbischen Volkes im Freistaat Sachsen.

Bilder: Dirk Panter (l.) und Dawid Statnik. Foto: SPD-Fraktion. Sabine Friedel (r.) und Dawid Statnik. Foto: Domowina.

Bundespolitische Lobby-Arbeit der Domowina für sorbische Sprache und Kultur (aktuelle Info dt.-sorb.)

Statnik in Berlin – bundespolitische Lobby-Arbeit der Domowina für sorbische Sprache und Kultur

Der Dienstag (14.12.) stand für den Vorsitzenden der Domowina-Bund Lausitzer Sorben, Dawid Statnik, ganz im Zeichen bundespolitischer Lobby-Arbeit für sorbische Belange der Lausitz vor Ort in Berlin. Zunächst traf er sich mit dem Bevollmächtigten des Freistaates Sachsen beim Bund, Staatssekretär Conrad Clemens, in der sächsischen Landesvertretung in der Hauptstadt. Im Gespräch kam man überein, gemeinsam Veranstaltungen zu sorbischer Thematik durchzuführen.

Anschließend stand eine Beratung mit den Lausitzer SPD-Bundestagsabgeordneten Sylvia Lehmann und Kathrin Michel auf dem Programm, an dem auch Gösta Nissen, Leiter des Minderheitensekretariats, teilnahm. Lehmann und Michel sagten zu, „als Freundinnen des sorbischen Volkes im Bundestag zu wirken“.

Danach besuchten Statnik und Nissen den neuen SSW-Bundestagsabgeordneten Stefan Seidler. Dabei wurde vereinbart, regelmäßigen minderheitenpolitischen Gedankenaustausch zu pflegen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, damit die vier anerkannten nationalen Minderheiten – deutsche Sinti und Roma, friesische Volksgruppe, die dänische Minderheit und das sorbische Volk – doch noch Beachtung im Grundgesetz finden.

Bilder: Dawid Statnik/Conrad Clemens, Gösta Nissen/Kathrin Michel/Sylvia Lehmann/Dawid Statnik, Gösta Nissen/Stefan Seidler/Dawid Statnik. Fotos: Domowina 

Statnik w Berlinje – lobby-dźěło Domowiny za serbski lud w zwjazkowej politice

Lobby-dźěło za serbski lud w zwjazkowej politice w Berlinje steješe wutoru (14.12.) cyły dźeń na planje předsydy Domowiny, Dawida Statnika. W zastupnistwje Sakskeje je so ze statnym sekretarom Conradom Clemensom, społnomócnjenym swobodneho stata při Zwjazku, mjez druhim na to dorozumił, zhromadne zarjadowanja wo serbskej tematice přewjedować. Potom je hromadźe z Göstu Nissenom, nawodu mjeńšinoweho sekretariata, łužiskej zapósłanči SPD, Sylviju Lehmann a Kathrin Michel, wopytał. Kaž wonej praještej, chcetej „jako přećelce serbskeho ludu w zwjazkowym sejmje skutkować”. Tomu je so rozmołwa Statnika a Nissena z nowym zapósłancom SSW, Stefanom Seidlerom, přizamknyła. Facit Seidlera, z kotrymž chce Statnik prawidłownu wuměnu pěstować, je: „Budźemy za jedyn postronk ćahnyć, zo by so na narodne mjeńšiny w Zakładnym zakonju Němskeje dźiwało.”

Wobrazy: Dawid Statnik/Conrad Clemens, Gösta Nissen/Kathrin Michel/Sylvia Lehmann/Dawid Statnik, Gösta Nissen/Stefan Seidler/Dawid Statnik. Fota: Domowina.

Ein Jahr Domowina-Fördermitglied: Landkreis Dahme-Spreewald ist Brücke von der sorbischen Lausitz zur Hauptstadt Berlin

Jadno lěto spěchowański cłonk Domowiny: Wokrejs Dubja-Błota jo móst wót serbskeje Łužyce do głownego města Barliń

Ein Jahr Domowina-Fördermitglied: Landkreis Dahme-Spreewald ist Brücke von der sorbischen Lausitz zur Hauptstadt Berlin

Vor einem Jahr, am 11. Dezember 2020, wurde der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS)/Dubja-Błota Fördermitglied des sorbischen/wendischen Dachverbandes Domowina. Er ist damit die erste kommunale Gebietskörperschaft, die eine so enge Verbindung mit der Domowina-Bund Lausitzer Sorben eingegangen ist.

Dazu erklärt Dawid Statnik, Vorsitzender der Domowina: „Beim jüngsten Wettbewerb ,Sprache verbindet‘ der Stiftung für das sorbische Volk finden sich unter den Gewinner-Ideen gleich vier aus dem Landkreis Dahme-Spreewald. Dieser aktuelle Erfolg zeugt von der gesellschaftlichen Dynamik, die insbesondere nach dem Amtsantritt von Sabrina Kuschy als erste hauptamtliche Beauftragte für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Landkreis Anfang 2020 entfaltet und durch den Beitritt als Domowina-Fördermitglied Ende 2020 bestärkt worden ist.

Durch seine Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes hat der Landkreis Maßstäbe gesetzt. Mit seiner offensiven Zweisprachigkeit im öffentlichen Raum und nicht zuletzt dem deutsch-sorbischen Besucherleitsystem auch im Verwaltungszentrum Königs-Wusterhausen direkt an der Berliner Stadtgrenze ist der Landkreis Dahme-Spreewald die Brücke von der sorbischen Lausitz zur Hauptstadt Deutschlands. Wir freuen uns auf weitere ergiebige Zusammenarbeit!“

Landrat Stephan Loge: „Es war in der Vergangenheit oftmals die Politik, die das Sorbische/Wendische zurückgedrängt hat, und so wollen wir heute mit unserer Politik als Kreis dem Sorbischen/Wendischen zu neuer Entwicklung verhelfen. Das erste sorbische/wendische Literatur- und Musikfest in unserer Kreisstadt Lübben (Spreewald) – Lubin (Błota) mit AutorInnen und MusikerInnen aus Nieder- und Oberlausitz hat in diesem Jahr erfolgreich gezeigt, dass wir auch unter derzeit schwierigen Rahmenbedingungen das sorbische/wendische Profil unseres Kreises weiter schärfen.

Auch im kommenden Jahr werden wir mit Neuem aufwarten, so mit dem Buch „Mehr als eine Tracht… Sorbisches/wendisches Leben im Landkreis Dahme-Spreewald / Wěcej ako drastwa… Serbske žywenje we wokrjesu Dubja-Błota”, an dem zurzeit in Kooperation von Sorbenbeauftragter und Kreisarchiv gearbeitet wird. Wir pflegen bei der Kultur-, Sport- und Sorbenförderung einen ganzheitlichen Ansatz, denn das Sorbische/Wendische ist integraler Bestandteil der Identität des gesamten Kreises. Viele Kitas sind bei der Integration der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache in den Alltag schon auf einem guten Weg, auch an einigen Schulen gibt es Sorbisch-Angebote, das wünschen wir uns für die Zukunft an wesentlich mehr Standorten.

Als Kreis haben wir gemeinsam mit der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur für Beschäftigte der Verwaltung, im Tourismus-Management sowie im Bereich der Kitas und Horte ein Fortbildungsangebot in sorbischer/wendischer Geschichte und Kultur aufgebaut. Das Sorbische/Wendische steht in Dahme-Spreewald bei uns gleichberechtigt in der Mitte der Gesellschaft. In diesem Sinne wollen wir gerne Hand in Hand mit dem Dachverband Domowina das Alleinstellungsmerkmal der Lausitz weiter voranbringen.“

Anschaulicher Überblick über aktuellen Stand des Sorbischen/Wendischen im LDS ist z.B. hier:

https://www.wokreisel.de/news/3/694886/firmennachrichten/wie-sorbisch-ist-dahme-spreewald-kak-serbska-jo-dubja-b%C5%82ota.html

Bild der Übergabe des Aufnahmeantrags am 9.12.2020, den der Domowina-Bundesvorstand zwei Tage später einstimmig angenommen hat: Sorben/Wendenbeauftragte Sabrina Kuschy, Landrat Stephan Loge, Domowina-Vorsitzender Dawid Statnik und der damalige Kreis-Kulturdezernent Carsten Saß (v.l.n.r.). Foto: LDS

Jadno lěto spěchowański cłonk Domowiny: Wokrejs Dubja-Błota jo móst wót serbskeje Łužyce do głownego města Barliń

Pśed lětom, dnja 11. decembra 2020, bu wokrejs Dubja-Błota spěchowański cłonk serbskego kšywowego zwězka Domowina. Wón jo stakim prědne komunalne zjadnośeństwo, kenž jo do takego wuskego zwiska z Domowinu, Zwězkom Łužyskich Serbow, stupił.

K tomu jo gronił Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny: “Pśi nejnowšem wuběźowanju Załožby za serbski lud ‘Rěc zwězujo’ su mjazy dobyśaŕskimi idejami ned styri z wokrejsa Dubja-Błota. Toś ten aktuelny wuspěch znani wó towarišnostnej dynamice, kenž jo se wósebnje pó zastupjenju do słužby Sabriny Kušcyneje ako prědna głownoamtska zagronita za serbske nastupnosći we wokrejsu zachopjeńk lěta 2020 wuwijała a se z pśistupom ako spěchowański cłonk Domowiny 2020 dalej zmócniła jo.

Ze swójimi směrnicami za spěchowanje serbskego luda jo wokrejs měritka póstajił. Ze swójeju ofensiwneju dwójorěcnosću w zjawnem rumje a nic naslědku z nimsko-serbsken wóźecym systemom woglědari w zastojnstwowem centrumje Parsk direktnje pśi měsćańskej granicy Barlinja jo wokrejs Dubja-Błota móst ze sebskeje Łužyce do głownego města Nimskeje. Wjaselimy se na dalšne spómóžne zgromadne źěło!”  

Krajny raźc Stephan Loge: “W zajźonosći jo politika cesto to serbske slědk tłocyła a toś comy my źinsa z našeju politiku ako wokrejs serbskemu pśipomagaś k nowemu wuwiśeju. Prědny serbski literarny a muzikowy swěźeń w našom wokrejsnem měsće Lubin (Błota) z awtorami a muzikarjami z Dolneje a Górneje Łužyce jo w tom lěśe wuspěšnje pokazał, až teke pód tymi we chyli śěžkimi ramikowymi wuměnjenjami serbski profil našogo wokrejsa dalej wóstśimy.

Teke w pśiducem lěśe comy nowe pokazaś, tak z knigłami “Wěcej ako drastwa… Serbske žywjenje we wokrejsu Dubja-Błota”, na kótarychž se we chyli w kooperaciji ze zagroniteju za serbske nastupnosći a wokrejsnym archiwom źěła. Woplěwujomy pśi spěchowanju kultury, sporta a Serbow cełostny pśistup, pśeto serbskosć jo integralny wobstatk identity cełego wokrejsa. Wjele źiśownjow jo pśi integraciji serbskeje kultury a rěcy we wšednem dnju južo na dobrej droze, teke na wšakich šulach dajo póbitowanja serbšćiny, to sebje žycymy w pśichóźe na wjele wěcej městnach.

Ako wokrejs smy gromaźe ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu za pśistajonych zastojnstwa, w turistiskem managementu ako teke we wobceŕku źiśownjow a hortow póbitowanje za dalejkubłanja w serbskich stawiznach a serbskej kukturje natwarili. To serbske stoj pla nas we wokrejsu Dubja-Błota rownopšawnje w srjejźišću towarišnosći. W tom zmysle comy rad ruka w ruce z kšywowym zwězkom Domowina pśiznamje jadnoraznosći Łužyce dalej doprědka spóraś.”

Wobraz pśepódaśa pšosby wó pśiwześe dnja 9.12.2020, kótarež jo Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny dwa dnja pózdźej jadnogłosnje pśiwzeło: zagronita za serbske nastupnosći Sabrina Kušcyna (Kuschy), krajny raźc Stephan Loge, pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik a tegdejšy wokrejsny kulturny decernent Carsten Saß (wót lěwa napšawo). Foto LDS

https://www.wokreisel.de/news/3/694886/firmennachrichten/wie-sorbisch-ist-dahme-spreewald-kak-serbska-jo-dubja-b%C5%82ota.html

Sorbisch Sachsen/Brandenburg: Cottbuser Schülerinnen begeistern beim Wettbewerb des Domowina-Regionalverbandes Hoyerswerda

Erstmals digital hat der Vorstand des Domowina-Regionalverbandes Hoyerswerda/Wojerecy am Dienstagabend getagt. Die Mitglieder einigten sich auf die Projekte für 2022: Fortsetzung der Gesprächsrunden des „Sprach-Leuchtturms” unter dem Motto „Sorbisch sprechen in der Öffentlichkeit in Hoyerswerda“ und eine neue Veranstaltungsreihe bzw. Workshops „Die regionale Buntheit der Sprache, der Trachten und der Kultur sind Quellen der sorbischen Identität“. Sie dient auch dem Erhalt und der Belebung dörflicher Dialekte und lokal gebräuchlicher Worte und Redewendungen. Beide Projekte wurden dieser Tage im Rahmen des Wettbewerbs „Sprache verbindet“ der Stiftung für das sorbische Volk ausgezeichnet.

Sorbischer Diskussionsabend, Familiennachmittag, Bräuche für Kinder, Trachten-Workshop

Desweiteren stehen Workshops fürs Anfertigen sorbischer Trachteile unter Vewendung verschiedener Techniken, ein sorbischer Familiennachmittag und alle zwei Monate Veranstaltungen für Kinder im Hoyerswerdaer Domowina-Haus zum Thema sorbische Bräuche in den Jahreszeiten auf dem Jahresplan. Außerdem will der Domowina-Regionalverband den Einwohnern von Neustadt/Spree – Nowe Město/Sprjewja einen Diskussionsabend vor Ort zu sorbischen Themen anbieten. Die Vorstandsmitglieder haben natürlich wie gewohnt Informationen über lokale gesellschaftliche Höhepunkte und das Zejler-Kocor-Jahr 2022 https://domowina.blog/2021/11/30/zejler-kocor-jahr-2022/ ausgetauscht.

Sagenhafte sorbische Sagen-Filme ausgezeichnet – Super-Leistung auf Niedersorbisch

Regionalsprecherin Sonja Rehor/Hrjehorjowa informierte über die Ergebnisse des Kamishibai-Wettbewerbs des Regionalverbandes https://www.domowina.de/mitgliedschaft/mitgliedsvereine/regionalverband-der-domowina-hoyerswerda/kamishibai-wettbewerb/ und die jüngste Entscheidung der Jury mit Mitgliedern aus der ganzen Lausitz. 1. Platz: Mila Kochojc/Koch, Annalena Hurras und Laraine Hengmith (alle aus Cottbus-Chóśebuz) für „Kralojske kócki” (königliche Katzen); 2. Platz Charlotte Meise, Lara Annabell Hussock (beide aus Cottbus-Chóśebuz) und Emmy-Li Urban aus Burg/Bórkowy für „Kak su lutki na koronu trjefili” (wie die Lutken auf Corona trafen), und Jessica Konzack (aus Cottbus-Chóśebuz) und Valerie Francesca Hering aus Groß Luja / Łojow (Spremberg-Grodk) für „Sněžeńka a sedym lutkow” (Schneewittchen und die sieben Lutken, hier mit sorbischen Sagengestalten). Ausschließlich Schülerinnen des Niedersorbischen Gymnasiums haben sich unter den schwierigen Pandemie-Bedingungen an diesem anspruchsvollen Wettbewerb beteiligt. „Sie haben sich eigene Sagen bzw. Märchen ausgedacht, dabei auch aus dem Schatz der sorbischen Sagenwelt geschöpft, Bilder zusammengestellt und daraus Filme gemacht – auf diese Weise sind beachtliche Ergebnisse entscheiden”, so Sonja Rehor. Die Mitglieder des Regionalverbandes würdigten auch die gute Aussprache und sprachliche Qualität der Präsentationen.

Lěto Zejlerja a Kocora 2022

„Lěto Zejlerja a Kocora“ z 30 zarjadowanjemi a 340 spěwarjemi z cyłeje Łužicy jako wjeršk

Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja († 15.10.1872) a 200. narodnin Korle Awgusta Kocora (* 3.12.1822) so něhdźe 30 zarjadowanjow a akcijow wotměje, z kotrymiž dopominamy na skutkowanje a kulturne herbstwo tuteju wusahowaceju wosobinow našich stawiznow. Najznaćiši wupłód dołheho, wuměłsce přewšo wunošneho přećelstwa mjez basnikom Zejlerjom a komponistom Kocorom bě zjawna premjera spěwa „Rjana Łužica“ na prěnim serbskim spěwanskim swjedźenju 1845 w Budyšinje, kotruž Serbja bórze za swoju hymnu přiwzachu. Wjeršk „Lěta Zejlerja a Kocora“ dnja 29.10.2022 w Budyskej Krónje budźe na to nawjazować. Projektna managerka Rejzka Krügerowa na nowinarskej konferency, kotraž so online wotmě, zdźěli, zo je so hižo 340 spěwarkow a spěwarjow z cyłeje Łužicy na tute zarjadowanje přizjewiło. A zajimowany publikum móže zarjadowanje přez livestream sobu dožiwić.

Přihotowanska skupina je za nje 20 spěwow wupytała, kotrež wšitcy wobdźělnicy z notami dóstanu. Judit Kubicec, něhdyša intendantka Serbskeho ludoweho ansambla, a Friedemann Böhme, wuměłski nawoda 1. serbskeje kulturneje brigady a něhdyši cyrkwinskohudźbny direktor, budźetaj chóry, kotrež sej to přeja, při nazwučowanju spěwow podpěrować. Wječor ma słužić zhromadnemu spěwanju a z njeho ma wuchadźeć čerstwy impuls za sylne spěwanske hibanje w Serbach. Nazajtra, dnja 30.10.2022, budźemy z nutrnosću w tachantskej cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje na tuteju wótčincow spominać.

Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu, skutkuje jako „organizatorisce podpěrowaca ruka“ při tutym z bazy wušłeho rjadu zarjadowanjow „Lěta Zejlerja a Kocora“. Na online-konferency běchu mnozy akterojo serbskeho kulturneho žiwjenja ideje za njón zběrali. Škoda skedźbni tež na kooperaciju z „Łužiskim hudźbnym lěćom“ a na rozmołwy we wobłuku kampanje „Sorbisch? Na klar.“  Zarjadowanja swjedźenskeho lěta njejsu jenož „serbske swjedźenje za Serbow“, ale poskitk za šěroku zjawnosć. Wšitcy su wutrobnje na nje přeprošeni.

Dramaturgowka Serbskeho ludoweho ansambla, Jěwa-Marja Čornakec, zwoła hišće raz prěni nastork do pomjatka: Nazymu 2019 bě so Friedhart Krawc ze Swóncy (Großschweidnitz) w SLA prašał, hač njehodźał so 2022 spěwanski swjedźeń přewjesć. Hižo w januaru 2020 so přihotowanski kruh prěni raz zeńdźe.

Zarjadowarka spěwneho swjedźenja je nětko Załožba za serbski lud, wo organizaciju stara so Domowina, kooperaciski partner je Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow. Rěč nastupajo budźe poměr mjez hornjo- a delnjoserbšćinu wuwaženy, rjekny Rejzka Krügerowa. Tež jednotliwcy, kotřiž chcedźa sobu spěwać, móža so hišće w decembru 2021 rady z mejlku přizjewić: rejzka.kruegerowa@domowina.de

Do šěrokeho spektruma přinoškow „Lěta Zejlerja a Kocora“ słušeja wubědźowanje w komponowanju, čitanja a ekskursije kaž tež koncerty po wšej Łužicy. Planowane je tež digitalne wudaće twórbow Handrija Zejlerja a němski přełožk biografije Korle Awgusta Kocora. Mnohe zarjadowanja budu so nahrawać, a serbsku hymnu wuda załožba na zynkonošaku.

TULE STAJNE AKTUALIZOWANJE TERMINOW: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Material_Domowina_NEWS_Anlagen/2022_Leto_Zejlerja_a_Kocora.pdf

informacije wo prěnjotnym stawje Lěta Zejlerja a Kocora (přehlad terminow, kotrež so do tutoho ramika hodźa) – mjeztym płaći horjeka placěrowany wukaz (link) na aktualizowany staw.

Zejler-Kocor-Jahr 2022

„Zejler-Kocor-Jahr“ mit Reigen von 30 Veranstaltungen und Höhepunkt mit 340 Sängern aus der ganzen Lausitz

Anlässlich des 150. Todestages von Handrij Zejler (15.10.1872) und des 200. Geburtstages von Korla Awgust Kocor (3.12.1822) werden rund 30 Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt, die an das Wirken und kulturelle Erbe dieser beiden herausragenden Persönlichkeiten in der Geschichte des sorbischen Volkes erinnern. Das berühmteste Ergebnis der langjährigen, künstlerisch äußerst ertragreichen Freundschaft des Dichters Zejler und des Komponisten Kocor war die öffentliche Premiere des Liedes „Rjana Łužica” („Schöne Lausitz”), das alsbald in den Rang einer sorbischen Hymne aufstieg, auf dem ersten sorbischen Sängerfest 1845 in Bautzen/Budyšin. Daran knüpft der Höhepunkt des Zejler-Kocor-Jahres am 29.10.2022 in der Bautzener „Krone“ an, zu dem sich bereits 340 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Lausitz angemeldet haben, wie die Projektmanagerin des sorbischen Dachverbandes Domowina, Theresia Krüger, jetzt auf einer Online-Pressekonferenz informierte. Interessiertem Publikum wird die Veranstaltung per Livestream zugänglich sein.

Eine Vorbereitungsgruppe hat dafür 20 Lieder ausgesucht, die in einem Notenheft allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden. Friedemann Böhme, künstlerischer Leiter des Sorbischen Jugendensembles Bautzen und früherer Kirchenmusikdirektor, steht zusammen mit der Dirigentin und ehemaligen Intendantin des Sorbischen Nationalensembles, Judith Kubitz, den Chören bei der Vorbereitung bei Bedarf zur Verfügung. Der Abend, dem sich am 30.10.2022 eine Andacht mit Gedenken an Zejler und Kocor im Bautzener Dom anschließt, soll dem gemeinsamen Singen dienen und einen Impuls in die traditionell starke sorbische Gesangsbewegung senden.

Clemens Schkoda, Kulturreferent der Domowina und „organisatorisch helfende Hand“ bei diesem dezentral gewachsenen Veranstaltungsreigen, für den bei einer Online-Konferenz zahlreiche Akteure des sorbischen kulturellen Lebens Ideen zusammengetragen haben, verwies zudem auch auf die Kooperation mit dem „Lausitzer Musiksommer“ und Gespräche mit der Kampagne „Sorbisch? Na klar.“  Es seien nicht nur „Feste von Sorben für Sorben“, sondern zugleich Angebote an die breite Öffentlichkeit. Sie sei ebenso herzlich eingeladen.

Die Dramaturgin des Sorbischen Nationalensembles (SNE), Eva-Maria Zschornack, erinnerte an den ersten Anstoß, den Friedhart Schneider-Krawc aus Großschweidnitz im Herbst 2019 mit seiner Anfrage an das SNE wegen eines Sängerfestes 2022 gegeben hatte. Bereits im Januar 2020 traf sich erstmals ein Vorbereitungskreis. Veranstalter des Sängerfestes ist nun die Stiftung für das sorbische Volk, die Organisation liegt in den Händen der Domowina, Kooperationspartner ist der Bund sorbischer Gesangvereine. Sprachlich, so Theresia Krüger, habe man auf ein Gleichgewicht zwischen Nieder- und Obersorbisch geachtet. Auch Einzelpersonen, die mitsingen wollen, könnten sich noch im Dezember 2021 anmelden bei: rejzka.kruegerowa@domowina.de .

Die Beiträge zum Zejler/Kocor-Jahr, so Clemens Schkoda, reichten vom Kompositionswettbewerb über Lesungen und Exkursionen bis hin zu Konzerten in der ganzen Lausitz. Geplant ist u.a. auch eine digitale Edition der Werke von Handrij Zejler und eine deutsche Übersetzung der Biografie von Korla-Awgust Kocor. Von zahlreichen Veranstaltungen sind Mitschnitte geplant, und die Stiftung plant die Herausgabe der sorbischen Hymne als Tonträger.

HIER FINDEN SIE DIE LAUFENDE AKTUALISIERUNG DER TERMINE: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Material_Domowina_NEWS_Anlagen/2022_Leto_Zejlerja_a_Kocora.pdf

Anlage: Sammlung mit Informationen zum ursprünglichen Stand des Zejler/Kocor-Jahres (alle thematisch ins Jahr passenden Termine/Projekte)

Programm des „Zejler-Kocor-Jahres“ 2022 wird auf Online-Pressekonferenz vorgestellt

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Medien, liebe Interessierte,

das „Zejler-Kocor-Jahr“ naht. Anlässlich des 150. Todestages von Handrij Zejler (15.10.1872) und des 200. Geburtstages von Korla Awgust Kocor (3.12.1822) werden im kommenden Jahr vielfältige Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt, die an das Wirken und kulturelle Erben dieser beiden herausragenden Persönlichkeiten in der Geschichte des sorbischen Volkes erinnern. Sorbische Institutionen, Vereine und Verbände waren aufgerufen, dieses Jahr gemeinsam zu gestalten und ihre Ideen für Projekte beizusteuern.

Nun ist es so weit: Wir können Ihnen die ganzjährige Übersicht besonderer Ereignisse vorstellen, im Rahmen eines Gesprächs mit Medienvertretern, Akteuren und Interessierten – am Dienstag, 30. November, online: in sorbischer Sprache ab 12.30 Uhr, in deutscher Sprache ab 13.30 Uhr.  

Ihnen stehen mit dem aktuellen Stand der Informationen und für alle Ihre Fragen zur Verfügung:

Clemens Schkoda, Kulturreferent der Domowina;

Eva-Maria Zschornack, Dramaturgin des Sorbischen Nationalensembles;

Friedemann Böhme, künstlerischer Leiter des Sorbischen Jugendensembles Bautzen,

Theresia Krüger, Projektmanagerin der Domowina.

Wir bitten Sie um Anmeldung bis Montag, 29.11., 15 Uhr, per Mail bei clemens.skoda@domowina.de . Danach bekommen Sie den Zugang zur Microsoft-Teams-Videokonferenz zugeschickt. Für die aktive Teilnahme reichen E-Mail-Adresse sowie Computer mit Mikrofon.

Hintergrund: Das berühmteste Ergebnis der langjährigen, künstlerisch äußerst ertragreichen Freundschaft des Dichters Zejler und des Komponisten Kocor war die sorbische Hymne „Rjana Łužica” („Schöne Lausitz”). Die Akteure des sorbischen Kulturlebens wollen mit einer Reihe überregional bedeutsamer veranstaltungen in Sachsen und Brandenburg an Zejler und Kocor erinnern und zugleich einen wesentlichen Schatz der sorbischen Kultur auf zeitgenössische Weise einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Veranstalter erwarten Interesse im In- und Ausland. Zum umfangreichen Programm, das am Dienstag erstmals veröffentlicht wird, gehören auch besondere Höhepunkte für die Stärkung des Austausches und des Miteinanders aller, die sich in der ganzen Lausitz auf dem Gebiet sorbischer Kultur engagieren.

Předstajenje programa „Lěta Zejlerja a Kocora” na rozmołwje z nowinarjemi a zajimcami

Lube kolegowki, lubi kolegojo medijow, lubi zajimcy,

„Lěto Zejlerja a Kocora” so bliži. Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja (15.10.1872) a 200. narodnin Korle Awgusta Kocora (03.12.1822) přewjedu so w lěće 2022 wšelakore akcije, kotrež na skutkowanje a kulturne herbstwo wobeju wótčincow spominaja. Serbske institucije, towarstwa a zwjazki běchu namołwjene, tute lěto sobu wuhotować a swoje ideje za projekty přinošować.

Nětko je tak daloko: Móžemy Wam cyłolětny přehlad akcijow předstajić, a to na rozmołwje z nowinarjemi, akterami a zajimcami online wutoru, dnja 30. nazymnika/nowembra, serbsce w 12.30 hodź., němsce w 13.30 hodź.  

Wam steja z aktualnym stawom informacije a za wšě Waše prašenja k dispoziciji:

Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj;

Jěwa-Marja Čornakec, dramaturgowka Serbskeho ludoweho ansambla;

Friedemann Böhme, wuměłski nawoda 1. serbskeje kulturneje brigady;

Rejzka Krügerowa, managerka Domowiny za projekty.

Prosymy Was wo přizjewjenje hač do póndźele, 29.11., 15 hodź. přez mejlku pola clemens.skoda@domowina.de . Dóstanjeće potom sčasom přistup do Microsoft-Teams-widejo-konferency. Tež angažowani z přihotowanskeho koła su přeprošenje dóstali. Za aktiwne wobdźělenje trjebaće jeničce kompjuter z mikrofonom a mejlowu adresu.

Pozadk: Najznaćiši wupłód dołholětneho přećelstwa basnika Zejlerja a komponista Kocora běše serbska hymna „Rjana Łužica”. Akterojo serbskeho kulturneho žiwjenja chcedźa z rjadom nadregionalnje wuznamnymi zarjadowanjemi w Sakskej a Braniborskej na Zejlerja a Kocora spominajo bytostny pokład serbskeje kultury na načasne wašnje šěršej zjawnosći spřistupnjeć. Zarjadowarjo wočakuja zajim w tu- a wukraju. K wobšěrnemu programej, kotryž budźe přichodnu wutoru prěni raz wozjewjeny, słušeja tež wosebite wjerški za skrućenje wuměny a zhromadnosće serbskich kulturnych ćělesow po cyłej Łužicy.