Judit Šołćina nowa jednaćelka Domowiny / Judith Scholze neue Domowina-Geschäftsführerin

Domowina změje wot klětušeho nowu jednaćelku: Judit Šołćinu. Wona naslěduje Marka Kowarja, kiž so kónc lěta na wuměnk poda. Zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow je 42-lětnu diplomowu psychologowku na posedźenju pjatk wječor w tajnym wothłosowanju jednohłósnje do zastojnstwa na čole zarjada narodneje organizacije woliło. Judit Šołćina je prěnja žona w stawiznach Domowiny, kotraž tutu funkciju wukonja.

Ženjena mać jednolětneho syna běše wot 2013 wjednica Sekretariata mjeńšinow w Berlinje, kotryž zastupuje zajimy štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Do toho njeje Judit Šołćina jenož powołansce wšelake zamołwite funkcije wukonjała, na přikład pola Młodźiny europskich narodnych skupin (MENS), ale tež čestnohamtsce w Domowinje: mjez druhim dźesać lět jako čłonka prezidija (2011-2021) a 2013-2017 jako městopředsydka Domowiny. Jeje maksima je: „Přewšo rady dźěłam z ludźimi hromadźe. Je mi wulke wjeselo, w teamje zhromadnje z druhimi na dobro narodnych mjeńšin, wosebje Łužiskich Serbow, dźěłać.”

Tuchwilu hišće w stolicy Němskeje bydlaca Serbowka so nětko do Łužicy wróći. W swojej nowej funkciji chce wona „hesło zwjazanowsć rady do srjedźišća dźěławosće našich župow a fachowych towarstwow stajeć.“ Při tym je jej runohódnosć hornjo- a delnjoserbšćiny jara wažna. Tež intensiwniša zwjazanosć serbskich institucijow jej na wutrobje leži. Z Domowinu čuje so Judit Šołćina hižo z časa dźěćatstwa a młodźiny zwjazana, pozdźišo wědomje přez angažement we wšelakich čestnohamtskich zastojnstwach.   

Hižo dotal je wona „zarjad Domowiny zeznała jako kompetentny, stajnje k zhromadnemu dźěłu wotewrjeny a z fachowej wědu wobsadźeny zarjad. Wěm sej to wažić a wjeselu so, zamołwitosć za Domowinski zarjad přewzać směć. Zakład budu mi programatiske a praktiske zaměry Domowiny a wosebje wězo wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny a zwjazkoweho předsydstwa.”

Šołćinje poboku je zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ w Choćebuzu. Jeho zrěčenje su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa na pjatkownym posedźenju wo dalšich sydom lět podlěšili.

Jednaćelka ma dźěławosć zarjada nawjedować a koordinować. Zarjadniskemu wjednistwu přisłušeja nimo jednaćelki a zastupowaceho jednaćela nawodnica Rěčneho centruma WITAJ a tuchwilu pjećo referenća (za kulturu a wukraj, za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće, za kubłanje a spěchowanje dorosta, za naležnosće třěšneho zwjazka a za zjawnostne dźěło), bórze šesćo, hdyž so referent za komunalne, gremijowe a ministerialne naležnosće přidruži. Tón swoje dźěłowe městno w Choćebuzu změje, nowinski rěčnik a wosobinski referent předsydy dźěła we Wojerecach, druzy su w Budyšinje zaměstnjeni. Dale ma jednaćelka koordinacija dźěławosće sydom regionalnych rěčnicow, třoch projektnych managerow a dalšich sobudźěłaćerjow kaž motiwatorow za nałožowanje serbšćiny na starosći. Tež wothłosowanje z druhimi serbskimi institucijemi a zamołwitosć za dźěło w euro-regionach słušetej do jeje nadawkow.

Dawid Statnik, jako wot hłowneje zhromadźizny woleny předsyda Domowiny předstajeny jednaćelki a nawodow Domowinje přisłušacych institucijow, so k rozsudej zwjazkoweho předsydstwa wupraja:

„Gratuluju Judit Šołćinej a wjeselu so nad jasnym wotum za nju. To pokazuje na wulku dowěru, kotruž je sej wona ze swojim wjelelětnym angažementom na dobro serbskeho ludu a wšěch awtochtonych narodnych mjeńšin w Němskej nadźěłała. Wosebje sej Judićinu wotewrjenosć we wobchadźenju z najwšelakorišimi wosobami a měnjenjemi wažimy. Trjebamy w Domowinje wjac kultury kreatiwity, regionalneje diwerzity a mjezsobneje inspiracije, časy ,šěreje masy’ su nimo. W zarjadniskim wjednistwje mamy nětko paritu mjez splahomaj, regionalne běrowy su kompletnje w rukach žonow. Judit budźe Domowinu tež ze swojimi nadregionalnymi a mjezynarodnymi nazhonjenjemi wobohaćeć a wuwiwać.”

Judith Scholze neue Domowina-Geschäftsführerin

Die Domowina hat ab Beginn nächsten Jahres eine neue Geschäftsführerin: Judith Scholze. Sie folgt Marko Kowar nach, der sich zum Jahresende in den Ruhestand begibt. Der Bundesvorstand des Dachverbands der Lausitzer Sorben hat die 42-jährige Diplom-Psychologin auf der Sitzung Freitagabend in geheimer Abstimmung in das Amt an der Spitze der Geschäftsstelle des sorbischen Dachverbandes gewählt. Judith Scholze ist die erste Frau, die in der Geschichte der Domowina diese Funktion ausübt.

Die verheiratete Mutter eines einjährigen Sohns ist seit 2013 Leiterin des Minderheitensekretariats, das die Interessen der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland vertritt. Zuvor hat Judith Scholze nicht nur beruflich verschiedene verantwortliche Funktionen ausgeübt, wie zum Beispiel auch für die „Jugend europäischer Völker“, der Organisation der Jugend nationaler Minderheiten, sondern auch ehrenamtlich in der Domowina: unter anderem zehn Jahre als Mitglied des Präsidiums (2011-2021) und 2013-2017 als stellvertretende Vorsitzende. Ihre Maxime ist: „Besonders gerne arbeite ich mit Leuten zusammen. Es ist mir eine große Freude, im Team zusammen mit anderen zum Wohl nationaler Minderheiten, besonders der Lausitzer Sorben, zu arbeiten.“

Derzeit wohnt Judith Scholze in Berlin und kehrt nun in die Lausitz zurück. In ihrer neuen Funktion will sie das „Motto Verbundenheit gern in den Mittelpunkt der Tätigkeit unserer Regionalverbände und Fachvereine stellen.” Dabei ist ihr die Gleichwertigkeit des Ober- und Niedersorbischen sehr wichtig. Auch die intensivere Verbundenheit der sorbischen Institutionen liegt ihr am Herzen. Mit der Domowina fühlt sich Judith Scholze schon seit Zeit der Kindheit und Jugend verbunden, später bewusst durch das Engagement in verschiedenen ehrenamtlichen Ämtern.

Schon bisher hat sie „die Geschäftsstelle der Domowina als kompetent, ständig offen für Zusammenarbeit und mit Fachwissen besetzt“ erlebt. „Ich weiß das zu schätzen und freue mich, Verantwortung für die Domowina-Geschäftsstelle übernehmen zu dürfen. Grundlage dafür sind für mich die programmatischen und praktischen Ziele der Domowina und besonders natürlich die Beschlüsse der Hauptversammlung und des Bundesvorstandes.“

Judith Scholze zur Seite steht der stellvertretende Geschäfsführer der Domowina in Cottbus/Chóśebuz, Marcus Koinzer. Seinen Vertrag haben die Mitglieder des Bundesvorstandes auf ihrer Sitzung am Freitagabend um weitere sieben Jahre verlängert.

Die Geschäftsführerin hat die Tätigkeit der Geschäftsstelle zu leiten und zu koordinieren. Der Leitung der Verwaltung des sorbischen Dachverbandes gehören neben der Geschäftsführerin und ihrem Stellvertreter sowie der Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums zurzeit fünf Referenten an (für Kultur und Ausland, für wirtschaftliche und infrastrukturelle Angelegenheiten, für Bildung und Nachwuchsförderung, für Belange des Dachverbandes und für Öffentlichkeitsarbeit), bald sechs, wenn sich Referent/in für kommunale, Gremien- und Ministerial-Angelegenheiten hinzugesellt hat, dieser Arbeitsplatz befindet sich in Cottbus/Chóśebuz, der Pressesprecher und persönliche Referent des Vorsitzenden arbeit in Hoyerswerda/Wojerecy, die anderen in Bautzen/Budyšin. Weiter hat die Geschäftsführerin die Tätigkeit der sieben Regionalsprecherinnen, drei Projektmanager und weiterer Mitarbeiter wie Sprachmotivatoren zu koordinieren. Auch die Abstimmung mit anderen sorbischen Institutionen und die Verantwortung für die Arbeit in den Euro-Regionen gehört zu ihren Aufgaben.

Dawid Statnik, der von der Hauptversammlung gewählte Vorsitzende der Domowina und damit Vorgesetzter von Geschäftsführerin und der Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums, erklärt zur Personalentscheidung des Bundesvorstandes:

„Ich gratuliere Judith Scholze und freue mich über das klare Votum für sie. Das belegt das große Vertrauen, das sie sich mit ihrem langjährigen Engagement zum Wohl des sorbischen Volkes und aller autochthonen nationalen Minderheiten in Deutschland erarbeitet hat. Besonders schätzen wir die Offenheit von Judith Scholze im Umgang mit unterschiedlichen Leuten und verschiedenen Meinungen. Wir brauchen in der Domowina mehr Kultur der Kreativität, der regionalen Diversität und der wechselseitigen Inspiration, die Zeiten der ,grauen Masse‘ sind vorbei. Wir haben jetzt in der Geschäftsstelle Geschlechter-Parität, die Regionalbüros sind komplett in der Hand von Frauen. Judith Scholze wird auch mit ihren überregionalen und internationalen Erfahrungen die Domowina bereichern und entwickeln.“

Freuen sich auf gute Zusammenarbeit: Domowina-Vorsitzender Dawid Statnik und die neugewählte Geschäftsführerin Judith Scholze / Judit Šołćina.

Domowina jo wuzwóliła zastupnika serbskego luda do rozgłosoweje rady MDR

Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny jo se pětk wjacor w internaśe Dolnoserbskego gymnazija Chóśebuz zmakało k swójomu prědnemu rědowemu pósejźenju pó nowowólbach na lětosnej głownej a wólbnej zgromaźinje w Slěpem. Połojca wobźělnikow jo była pśez wideokonferencu digatalnje pśizamknjona. Konstituěrował jo se gremium južo pśed lěśojskeju pśestawku w Budyšynje.

Se dalej ako doněnta zejś pětk wjacor abo lubjej ako pjerwjej sobotu? To jo było prědne pšašanje, wó kótaremž  jo se diskutěrowało a z jasneju wětšynu wótgłosowało: Wóstanjo pla pětka: Rownocasnje jo se plan pósejźenjow a źěła zwězkowego pśedsedaŕstwa a prezidija až do kóńca 2022 wobzamknuł. Pókšacowaś dej se teke z livestream-pśenjasenim pśedsedaŕstwowych zejźenjow. Nic naslědku jo se to teke wobkšuśiło z dobreju rezonancu tych až do 170 digitalnych woglědari.

Teke wósym źěłowych wuběrkow Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny za toś tu wólbnu periodu su do źěła pušćili. K nim słuša ako nowosć “Wuběrk za nutśikownu demokratiju”, kenž dej – tak Dawid Statnik – teke kritiku na formje nastajenja delegatow za głownu zgromaźinu wobjadnaś. Rownocasnje jo Statnik na to pokazał, až su wuběrki mimo cłonkam pśedsedaŕstwa wšym zajmcam wótwórjone. Aktualnych zawinow dla dajo teke wuběrk za nastupnosći strukturneje změny. Howacej wobstoje wuběrki we głownem w až donňta zwuconej formje: Wuběrk za serbsku ciwilnu towarišnosć, za kubłanje, za kulturu a wuměłstwo, za góspodaŕstwo a infrastrukturu, za politiske a pšawniske nastupnosći a z wuběrka za zjawnostne a mjazynarodne źěło.

Ako dalšnego cłonka prezidija za wólbnu periodu 2021-2025 jo pówołalo pśedsedaŕstwo na naraźenje pśedsedarja Marlis Młynkowu. Prezidium wobstoj mimo pśedsedarja a dweju zastupnikowu z dweju dalšneju cłonkowu, jadno městno jo hyšći wakantne. Se tomu pśizamknjecy jo pśedsedaŕstwo pówołało Wernera Sroku k cesnoamtskemu zagronitemu Domowiny za Wendlandsku. Sroka jo se až dotychměst ako referent wó zwiski k Wendiskemu pśijaśelskemu a źěłowemu krejzoju Lüchow (Ljauchüw) starał, kenž słowjańske derbstwo regiona woplěwujo a asociěrowany cłonk Domowiny jo, a buźo to teke pó swójom zastupje do wuměńka pókšacowaś.

Corona-pandemija jo teke pla serbski wuknjecych na šulach k nabejnym zastatkam dowjadła. Dla togo startujo Domowina napominanje na wše cłonkojske towaristwa a regionalne zwězki, aktiwizěrowaś dobrowólnych za serbskorěcne cełodnjowne póbitowanja resp. za póbitowanja wucbnych wudopołnjenjow. Za to se w ramiku wótpowědujucych programow wót zwězka a krajowu narownanje pśizwólijo. Nowa kubłańska referentka Katrin Suchec-Dźisławkowa jo nastarcyła wótpowědujucu inciatiwu a buźo něnt kooperaciju ze šulskimi wjednistwami pytaś.

Prědny raz jo se wobźěliła nowa referentka za nutśikowne nastupnosći kšywowego zwězka, Madlenka Di Sarno, naslědnica Wernera Sroki, na pśedsedaŕstwowem pósejźenju a jo rozpša-wjała wó starśe swójogo źěła. Pśedsedaŕstwo jo se dalej zaběrało z personelnymi rozsudami. Tak jo se ako zastupnik serbskego luda do rozgłosoweje rady MDR wuzwólił Bjarnat Cyž. Něgajšny jadnaŕ Domowiny jo pśisłušał gremijoju juž 1998-2010, nježlic jo se zgubiło “serbske městno”, kenž se něnt z nowym statnym MDR dogronom zasej garantěrujo. Z tym se dopołnijo dłujkolětne pominanje Domowiny.  

foto: Bjarnat Cyž   

Original eines EU-Dokuments auch mal auf Samisch oder Sorbisch!

Von Dawid Statnik, Vorsitzender der Domowina, zum Europäischen Tag der Sprachen 2021

Die Überwindung von Sprachlosigkeit ist der wirkungsvollste Friedensstifter auch in Europa. Kein Satz passt wohl so gut zum Alltag der Europäischen Union (EU) wie die Aussage von Umberto Eco: „Die Sprache Europas ist die Übersetzung.” Gesprochen werden auf unserem Kontinent Hunderte Sprachen, zwei Dutzend sind Amtssprachen der EU, drei fungieren in mehreren EU-Organen als Arbeitssprachen.   Es ist höchste Zeit für die Gründung eines „Hauses der Sprachen Europas” als europäische Institution.

Jede Sprache ist eigenes System der Weltbetrachtung

Sprache ist der Schlüssel zu jeglicher Entwicklung, ihr Gebrauch wird im Zeitalter der Informationsgesellschaft maßgeblich darüber entscheiden, wie das Haus Europa in zwei Generationen aussehen wird. Es reicht nicht mehr, die Anwendung des Prinzips der Übersetzung zu perfektionieren, wir müssen das Potenzial europäischer Sprachenvielfalt selbst direkt nutzen. Jede Sprache ist ein eigenes System der Weltbetrachtung und Erörterung der Existenz. Eine Übersetzung ist im Idealfall die gelungene Übertragung der Gedanken von einem muttersprachlichen System ins andere.

Sprachensterben führt zu apokalyptischer Verarmung der Welt

Dieser Vorgang ist selbst bei professionellster Handhabung mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Die Lösung kann nun ganz und gar nicht darin bestehen, dass wir irgendwann alle nur noch eine Sprache sprechen, denn das wäre mit einer unvorstellbaren, geradezu apokalyptischen Verarmung an Welt-Wahrnehmung verbunden, die weder Europa noch die Welt überleben würden. Wir erahnen ja bereits, welche katastrophalen Folgen das fortgesetzte Artensterben der Natur haben könnte, mit dem vor einigen Generationen eingesetzten Sprachensterben verhält es sich ebenso.  

Jede Sprache hat ihre besonderen Stärken

Die Frage sollte in Zukunft also nicht mehr vorrangig sein: In welche Sprache übersetzen wir wann was? Sondern welche Sprache ist wo und in welchem Zusammenhang das Original, der Ausgangspunkt. Jede Sprache hat ihre besonderen Stärken. So wird beispielsweise gern auf die philosophische Präzision des Deutschen verwiesen, und so hat eben jede Sprache ihr markantes Profil. Deshalb sollte es künftig selbstverständlich sein, dass der erste Text eines wichtigen EU-Dokuments auch mal in Bretonisch oder Baskisch, Romani oder Rätoromanisch, Samisch oder Sorbisch verfasst ist. Denn auch die Regional- und Minderheitensprachen sind ursprüngliche Ausdrucksformen europäischen Denkens.

Für ein „Haus der Sprachen Europas“

Aber auch für die kleineren unter den bisherigen Amtssprachen gilt: Das Vollsprachenregime kommt erst zu seiner Vollendung, wenn nicht nur garantiert ist, dass übersetzt wird, sondern alle regelmäßig in die Rolle des Originals schlüpfen dürfen. Welche Sorte von Rechtsakten der EU aber zunächst polnisch oder französisch vorzuliegen hat, möge das „Haus der Sprachen Europas“ beratend mitentscheiden, indem polyglotte Abgesandte aller Sprachgemeinschaften abstimmen, wie das Sprachen-Orchester besetzt wird und wer wann und wo die erste Geige zu spielen hat. Nur so kann eine Gleichwertigkeit von Sprachen entstehen. Alles andere führt zur Übung bekannter und leichter Wege – der Dominanz der Amtssprachen.

Aktive Sprachen-Landschaftspflege ist angesagt

Das „Haus der Sprachen Europas“ soll zugleich Steuerungsinstrument bei der Förderung von Mehrsprachigkeit sein. Damit geht ein Paradigmenwechsel einher: Nicht mehr der Schutz der einzelnen Sprache (vor der Globalisierung, vor dem Anpassungsdruck durch dominantere Sprachgruppen) ist das Ziel, sondern die Ermöglichung von regionaladäquater Mehrsprachigkeit. So wie im Naturschutz an die Stelle des klassischen Artenschutzes längst ein ganzheitliches Denken in Biotopverbünden getreten ist, bedarf es auch einer aktiven Sprachen-Landschaftspflege.

Sprach-Communities sind vitaler Ausdruck des Europas der Regionen

Bisher ist es so, dass die EU zwar die Mehrsprachigkeit fördert, es aber allein den Regierungen der Mitgliedsstaaten überlassen ist, welchen Rechtsstatus die einzelnen Sprachen erhalten und in welchem Ausmaß ihre Anwendung Unterstützung erfährt. Auf dem Territorium der EU gibt es neben den 24 Amtssprachen weitere 60 Regional- und Minderheitensprachen, die von schätzungsweise 50 Millionen Menschen gesprochen werden. Sprach-Communities, die teilweise administrative Grenzen innerhalb der Staaten, aber auch Staatsgrenzen übergreifen, sind vitaler Ausdruck des Europas der Regionen, das schon lange im Fokus der Kohäsionspolitik steht.

Wir brauchen Mindestrechte für alle Sprachen

Es ist inzwischen unstrittig, dass es eine Werteunion nicht ohne Rechtsstaatsmechanismus geben kann, verbindliche Normen von Rechtsstaatlichkeit. Elementarste und unverwechselbare Ausformung individueller und sozialer Identitäten vollzieht sich in der sprachlichen Artikulation des Denkens und Fühlens. Deshalb ist eine Normierung von Mindeststandards für alle Sprachen unerlässlich. Dafür und für die Unterstützung bei der Umsetzung vor Ort von Seiten der Europäischen Union kann das „Haus der Sprachen Europas“ Zuarbeiten leisten.

Nicht Konservierung, sondern Förderung von Entwicklungspotenzialen

Damit stellt sich die Europäische Union an die Spitze des Menschheitsprojekts, dem Sprachensterben wie dem Artensterben entgegenzuwirken. Dieser Verarmung an gesprochenem und geschriebenem Wort samt seiner Bedeutung und an grammatikalischen Ordnungsmustern des Daseins entgegenzuwirken hat nichts mit Konservierung zu tun, sondern mit Förderung von Entwicklungs- und Kreativitätspotenzialen.  

Gleichberechtigung in der digitalen Welt unabhängig von der Sprecherzahl

Das „Haus der Sprachen Europas“ sollte, abgesehen von einem Büro an zentralem Ort, vollständig digital aufgestellt sein. Mit einer Filiale in jeder Sprachgemeinschaft, die aus Menschen mit mobiler Informations- und Kommunikationstechnik besteht. Sie haben noch eine dritte große und langfristige Aufgabe zu meistern: die Implementierung und Initiierung von Software-Entwicklungen, die der barrierefreien Handhabung und Übersetzung aller Sprachen unabhängig von der Zahl der Sprechenden dienen. Es gibt vielfältige Initiativen zur Verankerung „kleiner“ Sprachen im Zeitalter der Digitalisierung, dieses Schlüsselthema darf nicht länger vom Enthusiasmus einzelner Aktivisten und Wohlwollen mächtiger Anbieter abhängig sein. Die Spracherkennung und Vorlesefunktion beispielsweise müssen gleich gut sein, egal ob es um Englisch oder Sorbisch geht.  

Sprach-Freiheit für alle!

Damit bereiten wir einem europäischen Zeitalter den Weg, in dem die Sprache der Welt die unmittelbare automatisierte Übersetzung ist – bei gleicher Sprach-Freiheit für alle. Denn Sprache ist Identität und  Grundrecht aller Menschen, unbenommen, welcher Staatsangehörigkeit und Sprachgruppe man angehört. Somit ist Sprachenvielfalt die Umsetzung der Grundrechte jeden einzelnen und damit ein Grundwert der Europäischen Union.

Auf dem Bild: Dawid Statnik / Fotografin: Isabella Fusaro

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine VIII: Status serbšćiny – Status der sorbischen Sprache

8.           Status der sorbischen Sprache

Die Lausitz ist zweisprachig sorbisch-deutsch. Diese Zweisprachigkeit lebt nur, wenn sie aktiv und gleichwertig angewandt wird. Oft muss die sorbische Sprache um Anerkennung kämpfen. Sind Sie dafür, dass die sorbische Sprache als gleichwertige zweite Amtssprache der Lausitz anerkannt wird?

Antwort der Parteien CDU/CSU

CDU und CSU halten den Erhalt und die Pflege der sorbischen Sprache für eine wichtige Bereicherung unserer Kultur und unserer gesellschaftlichen Identität. Wir begrüßen es daher, dass in der Lausitz sowohl deutsch als auch sorbisch gesprochen wird und dass sowohl das Sächsische Sorbengesetz als auch das Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg die sorbische Sprache als optionale Amtssprache in den jeweiligen Siedlungsgebieten zulassen. Über die weitere Ausgestaltung der Amtssprachen liegt die Zuständigkeit bei den Ländern.

Antwort der Partei SPD

Die Zuständigkeit hierfür liegt vorrangig bei den betreffenden Bundesländern, Brandenburg und Sachsen. Wir befürworten grundsätzlich die weitere Stärkung der Regional- und Minderheitensprachen und ihre Anwendung in öffentlichen Kontexten.

Antwort der Partei AfD

Zur Anerkennung der sorbischen Sprache als zweite Amtssprache der Lausitz hat die AfD noch keine programmatische Position entwickelt.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. *

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

Die Zweisprachigkeit der Region muss gerade auch im Strukturwandel als Chance und Bereicherung verstanden werden. Auch hier ist sich DIE LINKE. mich mit der Domowina einig. Auf Landesebene setzt sich DIE LINKE seit langem für die Vermittlung der sorbischen Sprache auch in Kitas und Grundschulen in der Lausitz ein. Für die Sicherstellung einer fundierten Sprachausbildung an Schulen und Hochschulen müssen die rechtlichen, schulorganisatorischen und finanziellen Grundlagen geschaffen werden.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Die dauerhafte und nachhaltige Förderung von Regional- und Minderheitensprachen ist Teil der Minderheitenrechte und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sämtliche Kommunen, die zum Siedlungsgebiet der Sorben gehören, haben neben den üblichen Verwaltungsaufgaben die zusätzliche Pflicht, die sorbische Sprache und Kultur zu fördern. Dafür sind entsprechende Haushaltstitel zu schaffen und Mittel einzustellen. Die sorbische Sprache erhält in den sorbischen Siedlungsgebieten in Sachsen über Art. I Nr. 2b der VwV Dienstordnung und § 9 des Sächsischen Sorbengesetzes (SächsSorbG) Amtssprachenstatus, ähnlich durch den § 8 des  Brandenburger Sorben/Wenden Gesetzes (SWG). Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzt sich weiter für den Amtssprachenstatus der sorbischen Sprache in den entsprechenden Landkreisen ein.

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine VII: Wěda wo Serbach – Wissen über die Sorben

7.           KMK (Kultusministerkonferenz) – Wissen über die Sorben

Das Wissen über Belange und Geschichte der vier autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands ist unseres Erachtens nach nicht genügend in Schule, Studium und Öffentlichkeit verankert. Werden Sie sich für bessere und verbindliche bundesweite Vermittlung dieses Wissens einsetzen?

Antwort der Parteien CDU/CSU

Die Wissensvermittlung der Geschichte und Kultur der nationalen Minderheiten ist CDU und CSU ein wichtiges Anliegen. Die unionsgeführte Bundesregierung hat im Rahmen der Verhandlungen für den Haushalt 2021 beispielsweise die Förderung des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk auf jährlich 12,153 Millionen Euro erhöht. Für CDU und CSU ist der Kulturföderalismus in Deutschland mit seinem historisch gewachsenen Reichtum an regionalen Identitäten eine bereichernde Kraft der Vielfalt, die es zu wahren gilt. Wir stehen für die Pflege und den Erhalt alter Bräuche, Trachten und Volkstänze sowie heimatlichen Liedguts. Auch wollen wir die politische Bildung in allen Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen stärken.

Antwort der Partei SPD

Lehrpläne und Studienordnungen obliegen dem Verantwortungsbereich der Länder. Die SPD setzt sich in Bund und Ländern gemeinsam für starke öffentliche Bildungseinrichtungen und insbesondere für Ganztagsschulen ein, die mehr Zeit und Raum für gemeinsames Lernen bieten können. Hierzu gehört auch die Projektförderung über den reinen Lehrplan hinaus. Wir wollen so Räume für fächerübergreifenden Kompetenzerwerb und das Denken in Zusammenhängen öffnen. Hier könnte beispielsweise auch das Wissen über Belange und Geschichte der vier autochthonen nationalen Minderheiten vermehrt aufgegriffen werden.

Antwort der Partei AfD

Die AfD unterstützt eine bessere bundesweite Vermittlung des Wissens um unsere autochthonen, nationalen Minderheiten.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. *

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

DIE LINKE steht dafür, Institutionen und Projekte zu Erhalt, Pflege und Entwicklung der Minderheitensprachen und -kulturen finanziell gemäß den gewachsenen Aufgaben auszustatten. Dazu gehört für uns auch die Vermittlung von Wissen über die autochthonen nationalen Minderheiten der Dän:innen, Fries:innen, Sinti:zze und Rom:nja sowie Sorb:innen/Wend:innen und deren Geschichte entlang des gesamten Bildungssystems. In Zusammenarbeit mit den Ländern wollen wir daher Absprachen treffen, die diese Aufgaben in der Bildung verankern.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Die Unterstützung der autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Ihre Geschichte sollte in Schule, Studium und politischer Bildung eine größere Rolle spielen. Staat und Gesellschaft stehen in einer besonderen Pflicht und Verantwortung, sie zu schützen und finanziell nachhaltig zu fördern. Eine effektive Strategie kann nur im Dialog mit den Minderheiten ausgearbeitet werden. Dazu muss die Politik eng mit den Vertreter*innen der Minderheiten zusammenarbeiten.

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine VI: Kooperacija – Zusammenarbeit

6.           Zusammenarbeit

Uns ist eine enge Zusammenarbeit mit den Bundestagsfraktionen wichtig. Dies realisieren wir sowohl über den Minderheitenrat, dessen Sekretariat oder im direkten Kontakt als sorbischer Verband. Wie stehen Sie zur Zusammenarbeit mit der Domowina und sind Sie bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten?

Antwort der Parteien CDU/CSU

CDU und CSU liegt der regelmäßige Austausch und Kontakt mit gesellschaftlichen Gruppen und Verbänden sehr am Herzen. Uns ist wichtig, auch die politischen und kulturellen Interessen der Sorbinnen und Sorben in unsere Arbeit einfließen zu lassen und stehen daher einem Austausch mit Domowina offen gegenüber. Wichtig ist uns auch der regelmäßige Austausch zwischen dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und dem Minderheitenrat sowie mit dem am Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat angesiedelten Beratenden Ausschuss für Fragen des sorbischen Volkes. Uns ist wichtig, das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten in einer exponierten Stellung in der Bundesregierung zu stärken.

Antwort der Partei SPD

Einer Zusammenarbeit mit Verbänden, die unsere freiheitlich-demokratischen Grundüberzeugungen teilen, achten und verteidigen, stehen wir selbstverständlich offen gegenüber. Die Domowina sowie den Minderheitenrat und dessen Sekretariat erleben wir bereits als wertvolle Partner und Ratgeber bei unserem gemeinsamen Anliegen, die autochthonen nationalen Minderheiten in Deutschland und Europa zu schützen und zu stärken.

Antwort der Partei AfD

Selbstverständlich steht die AfD der Domowina jederzeit für eine Zusammenarbeit zur Verfügung.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. *

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

Ja. Für DIE LINKE ist der Austausch mit der Domowina über die Interessen und Belange der Sorb*innen ein wichtiges Anliegen. Trotz unterschiedlicher politischer Verortung in vielen Punkten können wir gemeinsame Positionen feststellen konnten: Sei es bei der Verurteilung von Hass und Hetze oder dem Plädoyer für gelebte Solidarität gerade in Corona-Zeiten. DIE LINKE unterstützt die Domowina weiterhin in ihrem Engagement, z.B. für die gleichberechtigte Beschilderung des Sorbischen an öffentlichen Einrichtungen oder auf Autobahn-Schildern, sowie bei der Frage der nötigen Änderungen des Namensrechtes insbesondere für Sorbinnen.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Um unserer besonderen Pflicht und Verantwortung den autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen gegenüber effektiv nachzukommen, benennen wir GRÜNE im Bundestag schon seit Jahren Abgeordnete als Ansprechpartner*innen für die jeweilige Minderheit der jeweiligen Region. Durch die enge Zusammenarbeit kennen sie die Probleme der Menschen vor Ort und sind für sie leichter erreichbar. Die Vertretungen und Einrichtungen der vier autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands sowie deren (europäische) Dachverbände brauchen verlässliche Ansprechpartner*innen. Wir wünschen uns diesen guten Kontakt und diese intensive Zusammenarbeit beizubehalten.

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine V: Prawo mjena – Namensrecht

5.           Deutsches Namensrecht

Im Sorbischen, einer slawischen Sprache, gibt es bei Namen personenspezifische Endungen. Das deutsche Namensrecht ignoriert dies. Damit sind vor allem auch Sorbinnen diskriminiert. Sind Sie bereit, diese Diskriminierung durch eine Änderung des deutschen Namensrechts zu beenden?

Antwort der Parteien CDU/CSU

Um es weiblichen Angehörigen nationaler Minderheiten zu ermöglichen, die weibliche Abwandlung ihres Nachnamens rechtssicher zu führen, hat die unionsgeführte Bundesregierung 2018 eine Expertenkommission zur Novellierung des Namensrechts eingesetzt. Im April 2020 wurden hierzu Eckpunkte vorgelegt, die auch die Möglichkeit der Wahl eines geschlechtsspezifischen Familiennamens enthalten. Die Vorschläge der Kommission sollen ausgiebig diskutiert werden, um in der nächsten Legislaturperiode über eine Reform zu entscheiden. CDU und CSU ist es wichtig, zu einer zufriedenstellenden Lösung für die betroffenen Sorbinnen zu gelangen.

Antwort der Partei SPD

Wir befürworten eine umfassende Reform des Namensrechts hin zu einer deutlichen Liberalisierung. Eine solche Reform sollte künftig auch die Wahl einer geschlechtsangepassten Form des Nachnamens, welche insbesondere bei Namen sorbischen oder slawischen Ursprungs üblich ist, ermöglichen.

Antwort der Partei AfD

Dieses Problem betrifft auch andere slawischen Sprachen. Zur Neugestaltung des Namensrechtes zur Anpassung an slawische Sprachen hat die AfD noch keine programmatische Position entwickelt.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. .*

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

Ja. DIE LINKE unterstützt die Forderung der Sorben/Wenden für eine Änderung des Namensrechts. Obwohl es mittlerweile ein Expertengremium des Bundesinnenministeriums empfohlen hat, künftig die Verwendung der sorbischen/wendischen Suffixe auch offiziell zu erlauben: Bis zur Änderung der Gesetze ist es noch ein weiter Weg: Die CDU-CSU-SPD-Koalition in Berlin verschiebt die Entscheidung aber auf die Zeit nach der Bundestagswahl. Ob die Veränderungen dann kommen, wird maßgeblich davon abhängen, dass der Druck der Minderheitenorganisationen, der Linksfraktion im Bundestag und auch der Landesregierungen nicht nachlässt. Denn: Vor der letzten Bundestagswahl sahen SPD und CDU keinen Bedarf für eine Änderung: Während die SPD Gesetzesänderungen wegen der damit verbundenen erheblichen Probleme in der Verwaltungspraxis ablehnte, beschäftigte sich die CDU/CSU mit dem Anliegen der Domowina erst gar nicht.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Bisher ließ das deutsche Namensrecht geschlechtsspezifische Familiennamen nicht zu. Dazu gehören auch die im Sorbischen üblichen Endungen für verheiratete und unverheiratete Frauen. Die 2018 eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Namensrecht hat im Februar 2020 Eckpunkte für eine Neugestaltung des Namensrechts vorgelegt. Demnach sollen die Regelungen zur Namenswahl keine Vorgaben hinsichtlich einer geschlechtsbezogenen Form des Familiennamens enthalten, womit künftig die Wahl einer geschlechtsangepassten Form des Nachnamens möglich wäre. Dies würde es insbesondere Sorbinnen ermöglichen, gemäß ihren Traditionen eine weibliche Version des Familiennamens zu führen. Wir GRÜNE setzen uns für eine Reform des Minderheiten-Namensänderungsgesetzes in der nächsten Legislaturperiode ein.

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine IV: Digitalizacija – Digitalisierung

4.           Digitalisierung

Digitale Plattformen (Google, Amazon, Microsoft, etc.) nehmen mit ihren Sprachanwendungen eine führende Rolle ein. Leider ist die sorbische Sprache für diese Plattformen nicht rentabel. Sind Sie bereit, sorbische Anliegen in Anlehnung an die BT-Drs. 18/12542 gegenüber solchen Konzernen zu vertreten?

Antwort der Parteien CDU/CDU

CDU und CSU ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Minderheiten in Deutschland gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das gilt auch für die Nutzung von digitalen Medien. Wir halten es daher für wichtig, dass Sendungen des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunks Berlin-Brandenburg auch in sorbischen Sprachen ausgestrahlt werden und der sorbische Rundfunk inzwischen auch auf sozialen Medien zu finden ist. Wir wollen die Repräsentanten der Charta-Sprachen weiterhin darin unterstützen, auch die digitalen Medien gleichberechtigt nutzen zu können. Auch private Medienanbieter wollen wir dazu ermuntern, auf Minderheitensprachen Rücksicht zu nehmen.

Antwort der Partei SPD

Wir stehen für die digitale Souveränität von Bürger:innen und Verbraucher:innen ein. Wo globale Plattformkonzerne zu Monopolisten werden, bedrohen sie digitale Vielfalt und neigen dazu, nationalstaatliche Regeln zu umgehen. Wir werden deshalb gemeinsam mit den EUMitgliedsstaaten eine starke und präzise Regulierung schaffen, den Wettbewerb sichern und alternative Angebote fördern. Es braucht mehr Angebote mit hoher Datensouveränität. Es muss Alternativen zu den großen Plattformen geben – mit echten Chancen für lokale Anbieter. In diesem Zusammenhang wollen wir auch den adäquaten Einsatz der Charta-Sprachen in den führenden digitalen Plattformen für eine gleichberechtigte Nutzung als Kommunikations-, Informations- und Datenverarbeitungssprache unterstützen.

Antwort der Partei AfD

Zur Implementierung der sorbischen Sprache bei privaten Unternehmen hat die AfD noch keine programmatische Position entwickelt.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. .*

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

Ja. DIE LINKE unterstützt die Pflege von Regionalsprachen und damit auch die Nutzung von Sorbisch in jeder Form der Anwendung, also auch in digitaler Form. Überall da, wo Sorbisch gesprochen und geschrieben wird, soll dies auch von den dort angebotenen digitalen Plattformen angeboten werden, sofern die Anbieter eine Größe haben, die das ermöglicht. Das beinhaltet auch, dass die Plattformen Vorkehrungen treffen müssen, um Inhalte in Regionalsprachen moderieren zu können, damit Hassrede, Beleidigungen und Bedrohungen erkannt und die Betroffenen geschützt werden.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Um Minderheitensprachen zu fördern, müssen diese sichtbar und anwendbar sein, unabhängig welcher Medien sich bedient wird. Als Teil unserer Digitalisierungsstrategie wollen wir GRÜNE eine europäische, digitale Medienpattform in öffentlicher Trägerschaft einsetzen, die europaweit Zugang zu qualitativ hochwertigen, mehrsprachigen Inhalten und Informationen vermittelt. Die Plattform kann auch dazu dienen, Informationen in Regional- und Minderheitensprachlich zugänglich zu machen. Die europäische Medienplattform arbeitet mit den nationalen öffentlichen Rundfunkanstalten zusammen, macht deren Inhalte europaweit zugänglich und kann frei von jeglicher politischer Einflussnahme agieren. Die kritische Lage bedrohter Sprachen wie Saterfriesisch und Niedersorbisch hat sich nicht verbessert. Wir werden die DOMOWINA daher weiter in ihren Forderungen zur Integration und Bereitstellung der Sorbischen Sprache in digitalen Erzeugnissen unterstützen.

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine III: Awtodróhi a dwurěčnosć – Zweisprachigkeit an Autobahnen

3.           Autobahnen und zweisprachige Beschilderung

Deutschland hat sich zur zweisprachigen deutsch/sorbischen Beschilderung der Lausitz verpflichtet. Auf den Autobahnen wird dies nur unzureichend umgesetzt. Zum 01.01.2021 übernahm “Die Autobahn GmbH des Bundes” die Verantwortung. Sind Sie bereit, dieses Anliegen der Sorben/Wenden zu unterstützen?

Antwort der Parteien CDU/CSU

CDU und CSU ist es ein wichtiges Anliegen, das regionale Sprachen gefördert werden, denn sie sind ein wertvoller und erhaltenswerter Bestandteil unserer Kultur. Zweisprachige Beschilderungen können hierfür hilfreich sein. Zugleich ist es uns wichtig, dass die Sicherheit des Straßenverkehrs insbesondere auf Autobahnen gewährleistet ist. Laut Bundesanstalt für Straßenwesen steigt mit einer erhöhten Lesezeit der Autobahnbeschilderung das Unfallrisiko. Auch die Ablenkungsgefahr steigt an. Die unionsgeführte Bundesregierung hat sich deshalb dazu entschlossen, eine zusätzliche Beschilderung in sorbischer Sprache auf Autobahnen nicht zuzulassen.

Antwort der Partei SPD

Die ursprüngliche Ablehnung der zweisprachigen Beschilderung auf Autobahnen 2019 beruhte auf der Sorge, dass zusätzliche Ortsnamen in Sorbisch bei einer Vorbeifahrt mit hoher Geschwindigkeit die Fahrenden zu stark ablenken könnten, weil sie eine längere Aufmerksamkeit erfordern. In Kombination mit dem von uns geforderten allgemeinen Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen ist aus unserer Sicht hier ein zweisprachige Ausschilderung aus Sicht der Verkehrssicherheit zukünftig unproblematisch und sollte deshalb dann umgesetzt werden.

Antwort der Partei AfD

Die AfD unterstützt dieses Anliegen.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. .*

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

Ja, dieses Anliegen werden wir vorbehaltlos unterstützen. Wir bedauern es sehr, dass es bisher nicht gelungen ist, es vollständig umzusetzen. Bei der Autobahn GmbH des Bundes – deren Gründung wir sehr kritisch gesehen haben, läuft leider vieles noch nicht rund – ein Versagen mit Ansage angesichts der völlig übereilten Gründung der Gesellschaft.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Minderheitensprachen müssen entsprechend der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in der Öffentlichkeit gefördert werden. Deshalb werden wir GRÜNE uns auch der neuen Autobahn GmbH des Bundes gegenüber weiter für die mehrsprachige Gestaltung von Vorwegweisern, Ankündigungstafeln und Ausfahrten von Autobahnen in den Regionen, in denen nationale Minderheiten leben, stark machen. Wir werden uns dazu für die Überarbeitung der Richtlinie RWBA 2000 nach dem Vorbild anderer europäischer Länder wie Finnland, Österreich, Slowenien oder Frankreich einsetzen. Es liegen aus besagten Ländern keinerlei Belege zu negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit vor. Die von der Bundesregierung aufgeführten Einwände entbehren jeglicher sachlicher Grundlage, zumal es an den Bundesgrenzen schon viele Jahre Beispiele wie „Breslau/Wroclaw“ oder „Prag/Praha“ funktionieren.

Wólbne kopolaki – Wahlprüfsteine II: Awtochtony mjeńšiny w Němskej – autochthone nationale Minderheiten

2.           Rechtliche und finanzielle Grundlage

Die 4 autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands sind fester Bestandteil der Gesellschaft. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Werden Sie sich für die Verbesserung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Regional- und Minderheitensprachen Deutschlands einsetzen?

Antwort der Parteien CDU/CSU

Die vier nationalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Friesen, deutsche Sinti und Roma – gehören mit ihren Traditionen zur kulturellen Vielfalt unseres Landes, die es zu bewahren gilt. Deshalb sollen bestehende Förderungen fortgeschrieben werden. CDU und CSU bekennen sich darüber hinaus zu den internationalen Vereinbarungen zum Schutz nationaler Minderheiten. Dazu gehören das Übereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten sowie die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen.

Antwort der Partei SPD

Die vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland sind ein fester Bestandteil unserer vielfältigen Gesellschaft. Deutschland ist ihre Heimat. Ihre Traditionen, ihre Sprachen und deren Anwendungen gilt es zu schützen. Der wirksame Schutz ihrer Rechte sowie ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe bleiben eine dauerhafte und wichtige Aufgabe, an der wir uns auch weiterhin beteiligen.

Minderheitenschutz ist auch eine europäische Aufgabe. Wir halten die Vorschläge der Minority SafePack-Initiative (MSPI) für sehr sinnvoll, um den Schutz der nationalen Minderheiten und der Regional- und Minderheitensprachen in Europa entschieden voranzutreiben. Die MSPI konnte auf unsere volle Unterstützung vertrauen: Insbesondere haben wir einen Bundestags-Beschluss („Aufforderung an die Europäische Kommission zur Umsetzung der Bürgerinitiative `Minority SafePack´“; Drucksache 19/24644) initiiert, um das Anliegen öffentlich und prominent zu unterstützen. Auch weiterhin werden wir die Initiative und die Umsetzung ihrer Vorschläge tatkräftig unterstützen.

Antwort der Partei AfD

Dies ist auch Position der AfD. Wir sehen aktuell aber keine Notwendigkeit die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu ändern, da sie sich über die Jahrzehnte bewährt haben.

Antwort der Partei FDP

Wir Freie Demokraten unterstützen die besonderen Rechte und den Schutz der Kultur des sorbischen/wendischen Volkes, einer nationalen Minderheit und Volksgruppe in Deutschland. Wir sprechen uns unter anderem für eine aktive Sprachförderung, die umfassende Anwendung der öffentlichen Zweisprachigkeit in den entsprechenden Siedlungsgebieten und die Berücksichtigung bei digitalen Medienangeboten aus. Zudem wollen wir im deutschen Namensrecht sprachkulturelle Merkmale wie weibliche sorbische Familiennamen ermöglichen. Das finanzielle Engagement des Bundes für die Stiftung für das sorbische Volk zur Bewahrung und Entwicklung sowie Förderung und Verbreitung von Sprache, Kultur und Traditionen wollen wir fortsetzen. .*

* Die FDP hat eine Gesamtantwort auf alle unsere Fragen gegeben, die wir daher nun als Antwort auf jede Frage veröffentlichen.

Antwort der Partei DIE LINKE

Ja. Dän*innen, Fries*innen, Sinti*zze und Rom*nja sowie Sorb*innen/Wend*innen leben seit Jahrhunderten in Deutschland, die Regionalsprache Niederdeutsch wird bis heute gesprochen. Zur Schaffung kultureller und sprachlicher Vielfalt gehört deshalb die Förderung von Regional- und Minderheitensprachen, die entsprechend der Europäischen Minderheitencharta (Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen) anerkannt sind. DIE LINKE fordert bundespolitische Grundsätze zur Wahrung und Weiterentwicklung der Identität, Sprache und Kultur der ethnischen Minderheiten sowie Minderheitenschutz im Grundgesetz. Wir stehen dafür, Institutionen und Projekte zu Erhalt, Pflege und Entwicklung der Minderheitensprachen und -kulturen finanziell gemäß den gewachsenen Aufgaben auszustatten.

Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen

Die vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands sind nicht nur wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und des demokratischen Lebens, sie prägen auch unser Selbstverständnis einer historisch erhaltenen kulturellen Vielfalt. Der Schutz dieser Vielfalt ist uns wichtig. Staat und Gesellschaft stehen in einer besonderen Pflicht und Verantwortung, sie zu schützen und finanziell nachhaltig zu fördern. Wir GRÜNE setzen uns für eine dauerhafte und nachhaltige Förderung der Regional- und Minderheitensprachen ein. Menschen, die zu einer Minderheit gehören und/oder Regional- und Minderheitensprachen sprechen, verdienen eine angemessene Berücksichtigung ihrer Identität und ihrer politischen Forderungen auf allen politischen Ebenen.