Daniel Nuk (28, z Radworja)

(originalny, wot požadarja zapodaty tekst)

powołanje: po studiju hospodarstwa a mjezynarodneho finančneho managementa podach so hač do decembra 2022 jako projektowy manager za IT do ličenskeho centruma w Awstriskej, wot měrca dźěłam jako businesowy analyst pola zawodoweho poradźowanja w Drježdźanach

dźěłowe městno: projektowy manager za IT pola ARZ – Allgemeines Rechenzentrum (nětko Tigital); wot měrca businesowy analyst pola CGI

čłonstwo a funkcija w serbskich towarstwach: něhdyši čłon Pawka, něhdyši čłon studentskeho towarstwa Bjarnat Krawc, něhdyši čłon a tuchwilny spěchowanski čłon studentskeho towarstwa Sorabija, tuchwilny čłon młodźinskeho kluba Radwor

dalše čestnohamtske dźěło serbskeho razu:

  • jako jedyn z dweju moderatorow podcasta „Serbski Buschfunk“ zaběram so kóždy tydźen w jednym wusyłanju z aktualnymi serbskimi temami a powěsćemi
  • w šulskim času běch dźiwadźelnik pola Młodźinskeho dźiwadła Serbskeho Gymnazija a čłon 1. Serbskeje kulturneje brigady

wosebite znajomosće a nazhonjenja na serbskim polu:

  • nazhonjenja we wjedźenju serbskich a dwurěčnych profilow w socialnych syćach kaž na přikład za Bjarnat Krawc, Sorabija Lipsk abo športowe towarstwo 1922 Radwor
  • nazhonjenja w přewjedźenju zarjadowanjow kaž Powerserb, Nócny wolejbul, Pokerserb a koparski turněr wo pokal Pawka
  • dołholětny čłon radija Satkule

motiwacija a wobsahowe ćežišća:

Lubi Domowinjenjo,

w přihotach na nowowólby do Załožboweje rady buch narěčany, hać nochcył snano kandidować. Hižo dlěje přemysluju, kak móžu so w přichodźe dale a bóle za serbski lud angažować a při tym swoje kmanosće intensiwnišo zasadźować. Tuž sym so w předpolu z nadawkami Załožboweje rady zaběrał a z něhdyšimi Załožbowymi radźićelemi, sobustawami Zwjazkoweho předsydstwa a dalšimi angažowanymi Serbami w serbskich institucijach rozmołwjał. Při tym so mi wuwědomi, kotre naroki so na Załožbowu radu stajeja, kak wobšěrne dźěło w tutym gremiju je a kajke móžnosće su, swójske ćežišća formulować a  tutym zmysłapołnje slědować. Po chwilce přemyslowanja  a wotwažowanja, sym spóznał, zo mje zamołwitosć a wobšěrne dźěło njewottraši, ale skerje wabi. Tohodla sym rozsudźił, zo za Radu Załožby za serbski lud kandiduju a zo – jeli so mi mandat spožči – rady w přichodnej legislaturnej periodźe na dobro serbskeho ludu swoje nazhonjenja a kompetency zasadźuju ale tež pohłubšu.

Swójske wobsahowe čežisća widźu w spěchowanju młodźinskeho dźěła a digitalizacije. Jako “starši” młodostny a něhdyši čłon serbskich studentskich towarstwow w Drježdźanach a w Lipsku sebi myslu, zo mam dobry přehlad wo zajimach młodźiny a dobry zwisk do młodźiny, štož so w dźěle jako radźićel zawěsće wupłaći. Na polu digitalizacije je so w minjenych lětach hižo wjele stało, a tola je mnohich móžnosćow a a kapacitow, kotrež so hišće wučerpali njesu. Dźěło něhdyšich radźićelow měło so tuž dale wjezć a pohłubšić.  W nadźiji, zo směm k tomu přinošować, zo so dźěło něhdyšich radźićelow wobstajnje a pozitiwnje dale wjedźe, wobkruću tu hišće jónu moju kandidaturu.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s