Niedersorbisch

Lube pśisłuchaŕki, lube pśisłucharje,

w srjejźišću gódownego pósołstwa jo gółe. Z kuždym nowonaroźonym cłowjekom se nowe glědanje na swět zachopina. Spěchowanje dorosta njegronijo, až comy ako se groni nowych luźi pjac,  kenž jano to dalej wjedu, což my južo gótujomy. Ako nan wěm, až njebudu naše źiśi mójo žywjenje kopěrowaś kśěś. Ja pak se naźejam, až budu cas swójogo žywjenja w našej maminej rěcy wó tom rozmyslowaś, kak kśě žywe byś.

Som se lětosa za slědujucy citat w gódownej powěsći w casniku rozsuźił: “Prědne słowa mamine su byli serbske, lubosne, nigdy njezajśpiwam je, serbski powědam žywe dny.” Se wě, až musymy toś to gronko Feliksa Hajny do našogo casa pśenjasć. Prědne serbske słowa mógu teke nanowe byś. Jo, samo pśiswójźbny abo pśijaśel familije abo sused móžo serbski inkubator byś, kótaryž dajo góleśeju serbsku dušu narosć. Zawupytnjomy, až pśecej wěcej maśerjow a nanow we Łužycy, kenž južo abo hyšći serbski njepowědaju, sebje za swójo góle kórjenje w serbskej identiśe regiona žycy.

Smy w drugem lěśe bytostnych politiskich rozsudow w zwisku ze změnu strukturow regiona. Łoni smy gromaźe dojśpili, až jo se w zwězkowej kazni wó zmócnjenju strukturow na serbski lud źiwało. Lětosa smy kšac dalej pśišli a mjaztym stojmy južo wesrjejź konkretnego zrědowanja směrnicow a ramika za pśichodne spěchowanje serbskich projektow. Projekty pak njejsu zaměr sam za se, ale dalšna droga za twórjenje naslědnych strukturow za pśiduce rěcne rumy pó cełej Łužycy.

2022 buźotej Lěto Zejlerja a Kocora a dalej Lěto župow. Naźejamy se dwójnego swěźeńskego lěta z wjele kulturnymi a socialnymi wjeraškami. Njejźo wó wuchwalowanje ryśarjow, ale wó wjasele na spómóžnej zgromadnosći. Samo naša serbska hymna „Rědna Łužyca” jo wupłód twóriśelskego pśijaśelstwa basnika Zejlerja a komponista Kocora.

„Rědna Łužyca, spšawna, pśijazna, mójich serbskich wóścow kraj, mójich glucnych myslow raj, swěte su mě twóje strony!” To móžomy teke w 21. stolěśu pódpisaś. Wugronjenje kóńcneje sady „Aby z klina twójogo młogo muskich stanuło” južo nic, dokulaž how lěpša połojca našogo luda felujo.

Jakub Bart-Ćišinski, kótaregož muzej w Pančicach gromaźe z gmejnu wobnowjamy, nas napomina: „Leśćo z casom!” Naše wóśce njejsu wocakowali, až my jich kopěrujomy a swójo kulturne derbstwo jano šćitamy. Jano to, což se dalej wuwija, móžo na swěśe wobstaś. To płaśi tek za našu rěc a kulturu.

Tek w Lěśe župow stoj gódnota kreatiwneje mjazsobnosći w srjejźišću. Pó swěźenju stolětnego wobstaśa župow lětosa we Wórjejcach smy zachopili, wuměnu mjazy regionami pódłymiś a intensiwěrowaś. Serbski kraj njejo mała kupa, ale sega wót Łužyskich górow až do Berlina. Na głownej zgromaźinje w Slěpem smy mógali zasej z bogatstwa našeje wjeleserakosći póceraś. Ako Domowina njeznajomy jědrowe a nabocne strony – narodny duch jo w Błotach a w Bukecach doma, wšuźi, źož dajo procowaŕkow a procowarjow wó serbske žywjenje.

Pótomniki serbskich wudrogowarjow w Awstralskej, kenž su asociěrowane cłonki Domowiny, kśě se pśiducne lěto pśi góźbje 800 lět Bukec do domownje swójich pśedchadnikow woglědaś – to jo rědne znamje za globalnu bazu našogo kšywowego zwězka. A co by byli bźez našych pśejaśelow w Českej a Pólskej, we Wendlandskej a w USA? A nic naslědku wažymy sebje wjele zwěrnych Serbow zwenka Łužyce, kenž serbsku familiju maju a kontakty do serbskego kraja woplěwuju – tak jo nas lětosa młoda francojska Serbowka pśi digitalizaciji archiwa Domowiny w Budyšynje pódpěrowała.

Gódy a silwester 2021 swěśimy ako 2020 pód wuměnjenjami pandemije. Weto smy kšac dalej, pśeto stoj nam mjaztym chwaliśboga šćěpjenje k dispoziciji. Mamy sami w ruce, lěc hyšće pěta žwała pśiźo abo se skóro normalita wrośijo. Toś daś rubjomy gromaźe rozymoju drogu do srjejźišća towarišnosći! Žycym Wam a Wašym familijam wjasołe, žognowane gódy a strowe, glucne nowe lěto!

Wideo: https://www.domowina.de/dsb/start

Awdio: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Audio/2021-12-21_slowo_ke_koncej_leta_D_Statnik_-_delnjoserbsce.mp3

Obersorbisch

Lube připosłucharki, lubi připosłucharjo,

w srjedźišću hodowneho poselstwa je dźěćo. Z kóždym nowonarodźenym čłowjekom so nowy wid na swět započina. Spěchowanje dorosta njerěka, zo chcemy sej takrjec nowych ludźi pjec, kotřiž jenož to dale wjedu, štož my hižo činimy. Jako nan wěm, zo njebudu naše dźěći moje žiwjenje kopěrować chcyć. Ja pak so nadźijam, zo budu čas swojeho žiwjenja w našej maćeršćinje wo tym přemyslować, kaž chcedźa žiwi być.

Sym so lětsa za sćěhowacy citat w hodownym nawěšku rozsudźił: „Prěnje słowa maćerne serbske běchu, lubozne, nihdy njezacpěju je, serbsce rěču žiwe dny.” So wě, zo mamy tež tute hrónčko Feliksa Hajny do našeho časa přełožować. Prěnje serbske słowa móža tež nanowske być. Haj, samo přiwuzny abo přećel swójby abo susod móže serbski inkubator być, kiž da dźěsću serbsku dušu narosć. Pytnjemy, zo sej dale a wjac staršich we Łužicy, kotřiž hižo abo hišće sami serbsce njerěča, za swoje dźěćo korjenje w serbskej identiće regiona přeje.

Smy w druhim lěće bytostnych politiskich rozsudow w zwisku ze změnu strukturow regiona. Loni smy hromadźe docpěli, zo je serbski lud w zwjazkowym zakonju wo zesylnjenju strukturow wobkedźbowany. Lětsa smy kročel dale přišli a mjeztym hižo wosrjedź konkretneho zrjadowanja směrnicow a ramika za přichodne spěchowanje serbskich projektow stejimy. Projekty pak njejsu samozaměr, ale dalši puć za tworjenje naslědnych strukturow za přichodne rěčne rumy po cyłej Łužicy.

2022 budźetej Lěto Zejlerja a Kocora a dale Lěto župow. Nadźijamy so dwójneho swjedźenskeho lěta z wjele kulturnymi a socialnymi wjerškami. Njeńdźe wo hołdowanje rjekam, ale wo wjeselo nad spomóžnej zhromadnosću. Samo naša serbska hymna „Rjana Łužica” je wupłód tworićelskeho přećelstwa basnika Zejlerja a komponista Kocora.

„Rjana Łužica, sprawna, přećelna, mojich serbskich wótcow kraj, mojich zbóžnych sonow raj, swjate su mi twoje hona!” To móžemy tež w 21. lětstotku podpisać. Wuprajenje kónčneje sady „Ow, zo bychu z twojeho klina wušli mužojo” hižo nic, dokelž tu lěpša połojca našeho ludu faluje.

Jakub Bart-Ćišinski, kotrehož muzej w Pančicach hromadźe z gmejnu wobnowjamy, nas namołwja: „Lećće z časom!” Naši wótcojo njejsu wočakowali, zo my jich kopěrujemy a swoje kulturne herbstwo jeničce škitamy. Jenož to, štož so dale wuwiwa, móže na swěće wobstać. To płaći tež za našu rěč a kulturu.

Tež w Lěće župow steji hódnota kreatiwneje mjezsobnosće w srjedźišću. Po swjedźenju stoćin župow lětsa we Wojerecach smy započeli, wuměnu mjez regionami pohłubšeć a intensiwować. Serbski kraj njeje mała kupa, ale saha wot Łužiskich hór hač do Berlina. Na hłownej zhromadźiznje w Slepom móžachmy zaso z bohatstwa našeje mnohotnosće čerpać. Jako Domowina njeznajemy jadrowe a nakromne kónčiny – narodny duch je w Błótach a w Bukecach doma, wšudźe, hdźež je prócowarkow a prócowarjow wo serbske žiwjenje.

Potomnicy serbskich wupućowarjow w Awstralskej, kotřiž su asociěrowani čłonojo Domowiny, chcedźa klětu składnostnje 800 lět Bukec domiznu swojich prjedownikow wopytać – to je rjane znamjo za globalnu bazu našeho třěšneho zwjazka. A što bychmy byli bjez našich přećelow w Čěskej a Pólskej, we Wendlandskej a w USA? A nic naposledk wažimy sej wjele swěrnych Serbow zwonka Łužicy, kiž serbsku swójbu maja a styki so serbskeho kraja pěstuja – tak je nas lětsa młoda francoska Serbowka při digitalizaciji archiwa Domowiny w Budyšinje podpěrowała.

Hody a silwester 2021 swjećimy kaž 2020 pod wuměnjenjemi pandemije. Tola smy kročel dale, wšako steji nam mjeztym bohudźak šćěpjenje k dispoziciji. Mamy sami w horšći, hač hišće pjata žołma přińdźe abo so bórze normalita wróći. Rubajmy hromadźe rozumej puć do srjedźišća towaršnosće! Přeju Wam a Wašim swójbam wjesołe, žohnowane hody a strowe, zbožowne nowe lěto!

Widejo: https://www.domowina.de/hsb/start/

Awdijo: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Audio/2021-12-21_slowo_ke_koncej_leta_D_Statnik_-_hornjoserbsce.mp3

Deutsch

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde unseres sorbischen Volkes, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Lausitz und im Rest der Welt,

im Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft steht das Kind. Mit jedem Neugeborenen beginnt ein neuer Blick auf die Welt. Nachwuchsförderung heißt nicht, dass wir uns sozusagen neue Leute „backen“ wollen, die nur das weiterführen, was wir schon tun. Als Vater weiß ich, dass meine Kinder nicht mein Leben kopieren werden. Ich hoffe aber, dass sie zeitlebens in unserer sorbischen Muttersprache darüber nachdenken werden, wie sie leben wollen.

Ich habe mich in diesem Jahr für folgendes Zitat im Weihnachtsgruß der Domowina-Bund Lausitzer Sorben in den sorbischen Medien entschieden, das ich hier in Übersetzung erwähne: „Die ersten Worte meiner Mutter waren sorbische, liebliche, niemals werde ich die sorbischen Worte verachten, sorbisch spreche ich alle Tage meines Lebens.” Selbstverständlich haben wir auch diesen Spruch von Felix Heine in unsere Zeit zu übersetzen. Die ersten sorbischen Worte können auch aus dem Mund des Vaters kommen. Ja, sogar Verwandte, Freunde und Nachbarn können sozusagen der sorbische Inkubator sein, der im Kind eine sorbische Seele wachsen lässt. Wir nehmen wahr, dass sich immer mehr Eltern in der Lausitz, die nicht mehr oder noch nicht sorbisch sprechen, für ihr Kind eine Verwurzelung in der sorbischen Identität der Region wünschen.

Wir befinden uns im zweiten Jahr wichtiger politischer Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem Strukturwandel der Region. Im Jahr 2020 haben wir es gemeinsam geschafft, dass das sorbische Volk im Strukturstärkungsgesetz des Bundes berücksichtigt worden ist. In diesem Jahr sind wir einen Schritt weitergekommen und stehen mittlerweile schon inmitten konkreter Regelungen des Rahmens und der Richtlinien für die künftige Förderung sorbischer Projekte. Die Projekte aber sind kein Selbstzweck, sondern der weitere Weg für die Bildung nachhaltiger Strukturen für künftige Sprachräume in der ganzen Lausitz.

2022 ist für uns das Zejler-Kocor-Jahr und weiterhin das Jahr der Domowina-Regionalverbände, deren 100. Gründungstag wir in diesem Jahr in Hoyerswerda/Wojerecy gefeiert haben. Wir hoffen auf ein doppeltes Festjahr mit vielen Höhepunkten. Es geht nicht um Heldenverehrung, sondern um Freude über gedeihlichen Zusammenhalt. Sogar unsere sorbische Hymne „Rjana Łužica”/ Schöne Lausitz ist Frucht der schöpferischen Freundschaft des Dichters Zejler und des Komponisten Kocor.

„Schöne Lausitz, ehrliche, freundliche, Land meiner sorbischen Vorfahren, Paradies meiner seligen Träume, heilig sind mir deine Fluren!“ Diesen Inhalt können wir auch im 21. Jahrhundert unterschreiben. Die Aussage am Schluss „ach, mögen aus deinem Schoß Männer hervorgehen, würdig ewigen Gedenkens!“ dagegen nicht mehr, weil hier die bessere Hälfte unseres Volkes fehlt, die Frauen.

Jakub Bart-Ćišinski, dessen Museum wie in Panschwitz/Pančicy zusammen mit der Gemeinde erneuern, ruft uns zu: „Geht mit der Zeit!” Unsere Vorfahren haben nicht erwartet, dass wir sie kopieren und unser Kulturerbe nur schützen. Denn nur das, was sich weiterentwickelt, kann auf der Welt fortbestehen. Das gilt auch für unsere Sprache und Kultur.

Auch im Jahr der Domowina-Regionalverbände steht der Wert des kreativen Miteinanders im Mittelpunkt. Nach dem Festakt in Hoyerswerda/Wojerecy anlässlich 100 Jahre Domowina-Regionalverbände haben wir angefangen, den Austausch zwischen den Regionen zu vertiefen und zu intensivieren. Das Sorbenland ist keine kleine Insel, sondern reicht vom Lausitzer Bergland bis nach Berlin. Auf der Domowina-Hauptversammlung in Schleife/Slepo konnten wir wieder aus dem Reichtum unserer Vielfalt schöpfen. Als Domowina kennen wir keine Kern- und Randgebiete – die sorbische Seele ist im Spreewald wie in Hochkirch/Bukecy zu Hause, einfach überall, wo sich Menschen für sorbisches Leben engagieren.

Die Nachfahren der sorbischen Auswanderer in Australien, die assoziierte Mitglieder der Domowina sind, wollen 2022 anlässlich von 800 Jahren Hochkirch/Bukecy die Heimat ihrer Vorfahren besuchen – das ist ein schönes Zeichen der globalen Basis unseres Dachverbandes. Und was wären wir ohne unsere Freunde in Tschechien und Polen, im Wendland und in den USA? Und nicht zuletzt schätzen wir viele treue Sorbinnen und Sorben außerhalb der Lausitz, die eine sorbische Familie haben und Verbindungen mit dem Sorbenland pflegen – so hat uns in diesem Jahr eine junge französische Sorbin bei der Digitalisierung des Archivs der Domowina in Bautzen/Budyšin unterstützt.

Weihnachten und Silvester 2021 feiern wir wie 2020 unter Pandemie-Bedingungen. Doch wir sind jetzt einen Schritt weiter, schließlich steht uns inzwischen Gott sei Dank die Impfung zur Verfügung. Wir haben es selbst in der Hand, wie viele weitere Wellen noch kommen oder ob bald Normalität zurückkehrt. Lassen Sie uns gemeinsam der Vernunft den Weg ebnen! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe, gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

Video: https://www.domowina.de/start

Audio: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Audio/2021-12-21_Worte_zum_Jahresende_D_Statnik_-_deutsch.mp3

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s