Rozžohnowanje z jednaćelom Domowiny: Marko Kowar so po 35 lětach dźěła w serbskich institucijach na wuměnk poda 

Marko Kowar so jutře (pjatk, 17.12.2021) na žurli Serbskeho domu w Budyšinje z koleginami, kolegami, wolenymi čłonami gremijow třěšneho zwjazka a partnerami swojeje dołholětneje dźěławosće rozžohnuje. Přijeće wot 10 hodź hač do popołdnja so po reguli 2G – přistup za šćěpjenych a wuhojenych – zrjaduje.

Před 35 lětami je Kowar prěni raz dźěłowe městno „we winicy serbskeho ludu” zabrał, kaž wón praji, tehdom jako wědomostny sobudźěłaćer w Domje za serbsku ludowu kulturu (DSLK), zamołwity za sektor hudźby. Wot 2017 steji wón jako jednaćel na čole zarjada narodneje organizacije. Cyłkownje wón sćěhowace stacije powołanskeho žiwjenja zabsolwowaše: po studiju kulturnych wědomosćow a sorabistiki w Lipsku wědomostny sobudźěłaćer w DSLK, wot 1988 do 1990 dalokostudij ludowědy w Berlinje, wot 1991 naměstnik direktorki domu a wot 1992 amtěrowacy direktor hač k rozpušćenju DSLK (tehdy rěčeše so wo přestrukturěrowanju) k 31.12.1995. Wot 1996 potom w zarjedźe Domowiny ze wšelakimi zamołwitosćemi – do 2002 referent za kulturu, po tym w nowowutworjenym resorće referent za hospodarstwo a infrastrukturu hač do 2016, z přetorhnjenjom třoch lět: 2011-2013 běše jednaćel w Serbskim ludowym ansamblu (SLA).

Nimale kózdy wšoserbski swjedźeń po 1989 je na zamołwitym městnje sobu organizował (1994 Serbski swjedźen w Radušu; 1996 Chórowy zlět,  2000 Zlět Serbow w Slepom; wobdźělenja na EUROPEADŹE 2008 a 2016 a hosćićelstwo we Łužicy 2012; Mjezynarodny CIOFF-kongres 2014 w Budyšinje, dudakowe swjedźenje w Slepom; tež při kolebce Jutrownych wikow w Serbskim domje je wón stał. Słužbne naležnosće su jeho do 19 krajow swěta wjedli. Wón je 40 lět ženjeny a ma pjeć dźěći a dotal šěsć wnučkow.

Jako předsyda towarstwa „Hornjołužiska hola a haty” staraše so sobu wo to, w regionje projekty w ramiku LEADER-spěchowanja EU za wjesne kónčiny zmóžnjeć, sobu załožejo 2002 tute towarstwo a hač do 2021 13 lět jeho předsyda. Tež na druhich polach so Marko Kowar stajnje čestnohamtsce angažuje, tak wón hižo wot časa załoženja w lěće 1995 towarstwu „Miłočanska žaba” předsydari, kotrež so serbskemu wjesnemu žiwjenju wěnuje. Runje tak dołho je wón předsyda přihotowanskeho wuběrka mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica”.  Wón hraje wolejbul w ST „sw. Marijina hězda”, hdźež wón tuchwilu zastojnstwo trenarja wukonja. Nimo toho běše 1991 sobuiniciator, załožićel a prěni předsyda towarstwa Spěchowanski kruh za serbske ludowe wuměłstwo runje tak 1996 pola towarstwa Serbski kulturny turizm (předsyda hač do 1998), wot 1992 do 2010 městopředsyda Maćicy Serbskeje, wot 1990 z přetohrnjenjemi hač do 2009 gmejnski radźićel w gmejnje Njebjelčicy, zastupowacy čłon a čłon (2007-2010) w Załožbowej radźe.

Składnostnje rozžohnowanja jednaćela, kiž so kónc lěta na wuměnk poda, praji předsyda Domowiny, Dawid Statnik:

„Marko Kowar so čas žiwjenja priwatnje, powołansce a towaršnostnje za byće a traće Serbstwa zasadźuje. Smój so 2010 w SLA zeznajomiłoj. Sym Marka přeco jako Serba z ćělom a dušu dožiwił, kiž kruty rjap pokazuje, hdyž wo zakładne potrjeby serbskeho ludu dźe.

Wón je sebi w zašłych lětdźesatkach a we wšelkich funkcijach mnoho wědy nazběrał. Tutu je jako jednaćel mudrje zasadźował. Jeho přećelne a komunikatiwne wašnje je tomu dopomhało, zo smy jako Domowina wšelke dobre wuslědki zdokonjeli. Tež za wšelke wulkoprojekty je zamołwity był. Jeho wjesoły towaršliwy raz a wuwaženy posudk stej nam hustodosć tež we łoskoćiwych situacijach k rozumnym rozrisanjam dopomhałoj. Wón njeje z wukazami, ale z dobrymi argumentami na načasne wašnje zarjad nawjedował a kolegialnu zhromadnosć sobu tworił. Zdobom běše wón jako swěrny posłužbowar našim serbskim towarstwam a wšěm demokratiskim gremijam poboku.

Za jeho dalši žiwjenski puć přeju jemu wšo dobreho, so pak nadźijam, zo so čestnohamtskeho dźěła njepase a jako aktiwny Domowinjan dale naš partner w serbskim towaršnostnym žiwjenju wostanje. Najebać to jemu wězo wjac chwile za jeho wulku swójbu po cyłym swěće přejemy!”

Marko Kowar sam praji:

„Sym přeco rady ,na dźěło’ chodźił (wothladajo snadź wot prěnjeho praktikuma 1983 w archiwje DSLK) a njehladajo wšěch problemow a nawala spokojny tež z małymi wuspěchami był, wosebje potom, je-li sym pomhać mohł. Ja so wšěm za kooperaciju a dowěru dźakuju, z kotrymiž smědźach na dobro Serbow po wšej Łužicy hromadźe dźěłać. Dźakuju so tež swojej swójbje za wšu podpěru a sćerpnosć ze mnu.

Wjeselu so, zo sym dobru młodu naslědnicu namakał, kotraž móže zarjad Domowiny do přichoda wjesć a wězo tež nowe akcenty sadźeć. Mi běše přeco wažne, zo w Serbach na samsnej runinje mjez sobu wobchadźamy, hač čestnohamtsce abo powołansce skutkujo. Ćim bóle so wjeselu, zo mamy nětko stajnu dobru wuměnu mjez institucijemi.

Móžemy jako Serbja jenož wuspěšni być, hdyž wšitcy při skutku za jedyn postronk ćehnjemy. So wě, zo wo pućach, směrach a ćežišćach horco diskutujemy – na fundamenće fairnosće a sprawnosće. W tutym zmysle přeju Dawidej Statnikej, Judit Šołćinej a cyłej Domowinje dale wjele wuspěcha za naš narod a region!” 

Domowina-Geschäftsführer Marko Kowar geht nach 35 Jahren Arbeit im Haus der Sorben in den Ruhestand – Verabschiedung am Freitag, 17.12.

Die Domowina-Bund Lausitzer Sorben verabschiedet an diesem Freitag (17.12.) ihren Geschäftsführer Marko Kowar (62) in den Ruhestand. Aus diesem Anlass findet im Saal des Bautzener Hauses der Sorben am Postplatz ab 10 Uhr ein öffentlicher Empfang statt (Zutritt nach „2-G-Regel”).

Vor 35 Jahren arbeitete Marko Kowar erstmals an einem Schreibtisch in diesem Haus, als wissenschaftlicher Mitarbeiter des „Hauses für sorbische Volkskultur”, verantwortlich für den Musik-Sektor. Zuvor hatte er das Studium der Kulturwissenschaften und der Sorabistik in Leipzig absolviert. Nach einem Fernstudium der Volkskunde wurde er 1991 Stellvertreter der Direktorin des Hauses und 1992 ihr Nachfolger bis zur Auflösung der Institution Ende 1995.  Ab 1996 arbeitete er in der Domowina-Geschäftsstelle, bis 2002 als Kultur-Referent, danach bis 2016 als Referent für Wirtschaft und Infrastruktur, unterbrochen lediglich von 2011 bis 2013, als er Geschäftsführer des Sorbischen Nationalensembles war. Seit 2017 ist Kowar Domowina-Geschäftsführer.

Nahezu alle gesamtsorbischen großen Feste nach 1989 hat Marko Kowar verantwortlich mit organisiert. Ob Europeada, Fußball-Europameisterschaften der autochthonen Minderheiten, im Jahr 2012 in der Lausitz, der internationale CIOFF-Kongress 2014 in Bautzen/Budyšin oder die Dudelsack-Festivals in Schleife/Slepo – Marko Kowar ist überall als Organisator zu finden, auch an der Wiege des Ostereiermarktes im Bautzener Haus der Sorben fehlte er nicht. Dienstreisen führten ihn in 19 Länder der Erde. 

Als Vorsitzender des Vereins „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ (OHTL) kümmerte er sich darum, in der Region Projekte im Rahmen der LEADER-Förderung der EU für den ländlichen Raum zu ermöglichen. 2002 hat er den Verein mitgegründet und war bis 2021 insgesamt 13 Jahre sein Vorsitzender. Auch auf vielen weiteren Feldern hat sich Marko Kowar ehrenamtlich engagiert, so ist er auch Vorsitzender des Vereins „Steinerner Frosch Miltitz“ seit dessen Gründung im Jahr 1995, der sich dem sorbischen Dorfleben widmet. Ebenso lange leitet er den Vorbereitungsausschuss des Internationalen Folklore-Festivals Lausitz. Er spielt Volleyball im SV St. Marienstern, wo er derzeit die Funktion des Trainers ausübt.

Mitbegründer und erster Vorsitzender war er auch beim 1991 ins Leben gerufenen Förderkreis für sorbische Volkskultur und beim 1996 gegründeten Verein Sorbischer Kulturtourismus (Vorsitzender bis 1998), von 1992 bis 2010 fungierte er als Vizevorsitzender der sorbischen wissenschaftlichen Gesellschaft Maćica Serbska. Zwischen 1990 und 2009 war er – mit Unterbrechungen – Gemeinderat in Nebelschütz/Njebjelčicy, schließlich wirkte er auch, zunächst als stellvertretendes und von 2007 bis 2010 Mitglied, im Stiftungsrat der Stiftung für das sorbische Volk mit.

Marko Kowar ist seit 40 Jahren verheiratet, er hat fünf Kinder und bisher sechs Enkelkinder. 

Anlässlich der Verabschiedung des Geschäftsführers, der sich zum Jahresende in den Ruhestand begibt, erklärt Domowina-Vorsitzender Dawid Statnik:

„Marko Kowar hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielfältigen Funktionen viel Wissen erarbeitet, das er als Domowina-Geschäftsführer klug einzusetzen vermochte. Seine freundliche und kommunikative Art hat uns zu vielen guten Ergebnissen verholfen. Er hat nie mit Anweisungen, sondern mit guten Argumenten auf zeitgemäße Weise die Geschäftsstelle geführt und kollegiales Miteinander befördert. Zugleich stand er als Dienstleister unseren sorbischen Vereinen und den demokratischen Gremien jederzeit helfend zur Seite.

Für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich ihm alles Gute, hoffe aber, dass er unser Partner im sorbischen gesellschaftlichen Leben bleibt und im Ehrenamt weiter Spuren hinterlässt. Ungeachtet dessen gönne ich ihm mehr Zeit für seine Großfamilie überall auf der Welt!”

Marko Kowar fügt hinzu:

„Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen und bei allen Problemen und Herausforderungen auch mit kleinen Erfolgen zufrieden gewesen, vor allem dann, wenn ich helfen konnte. Ich danke allen für Kooperation und Vertrauen, mit denen ich im Dienst der sorbischen Belange in der ganzen Lausitz zusammenarbeiten durfte. Ich danke auch meiner Familie für alle Unterstützung und Geduld.

Ich freue mich, eine gute und junge Nachfolgerin gefunden zu haben, die die Geschäftsstelle der Domowina in die Zukunft führen und natürlich auch neue Akzente setzen kann. Mir war immer wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen, egal ob ehren- oder hauptamtlich wirkend. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt ständigen guten Austausch zwischen den sorbischen Institutionen haben. Ich wünsche Dawid Statnik, meiner Nachfolgerin Judith Scholze und der ganzen Domowina weiter viel Erfolg für unser sorbisches Volk und die ganze Region!”

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s