Domowina změje wot klětušeho nowu jednaćelku: Judit Šołćinu. Wona naslěduje Marka Kowarja, kiž so kónc lěta na wuměnk poda. Zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow je 42-lětnu diplomowu psychologowku na posedźenju pjatk wječor w tajnym wothłosowanju jednohłósnje do zastojnstwa na čole zarjada narodneje organizacije woliło. Judit Šołćina je prěnja žona w stawiznach Domowiny, kotraž tutu funkciju wukonja.

Ženjena mać jednolětneho syna běše wot 2013 wjednica Sekretariata mjeńšinow w Berlinje, kotryž zastupuje zajimy štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Do toho njeje Judit Šołćina jenož powołansce wšelake zamołwite funkcije wukonjała, na přikład pola Młodźiny europskich narodnych skupin (MENS), ale tež čestnohamtsce w Domowinje: mjez druhim dźesać lět jako čłonka prezidija (2011-2021) a 2013-2017 jako městopředsydka Domowiny. Jeje maksima je: „Přewšo rady dźěłam z ludźimi hromadźe. Je mi wulke wjeselo, w teamje zhromadnje z druhimi na dobro narodnych mjeńšin, wosebje Łužiskich Serbow, dźěłać.”

Tuchwilu hišće w stolicy Němskeje bydlaca Serbowka so nětko do Łužicy wróći. W swojej nowej funkciji chce wona „hesło zwjazanowsć rady do srjedźišća dźěławosće našich župow a fachowych towarstwow stajeć.“ Při tym je jej runohódnosć hornjo- a delnjoserbšćiny jara wažna. Tež intensiwniša zwjazanosć serbskich institucijow jej na wutrobje leži. Z Domowinu čuje so Judit Šołćina hižo z časa dźěćatstwa a młodźiny zwjazana, pozdźišo wědomje přez angažement we wšelakich čestnohamtskich zastojnstwach.   

Hižo dotal je wona „zarjad Domowiny zeznała jako kompetentny, stajnje k zhromadnemu dźěłu wotewrjeny a z fachowej wědu wobsadźeny zarjad. Wěm sej to wažić a wjeselu so, zamołwitosć za Domowinski zarjad přewzać směć. Zakład budu mi programatiske a praktiske zaměry Domowiny a wosebje wězo wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny a zwjazkoweho předsydstwa.”

Šołćinje poboku je zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ w Choćebuzu. Jeho zrěčenje su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa na pjatkownym posedźenju wo dalšich sydom lět podlěšili.

Jednaćelka ma dźěławosć zarjada nawjedować a koordinować. Zarjadniskemu wjednistwu přisłušeja nimo jednaćelki a zastupowaceho jednaćela nawodnica Rěčneho centruma WITAJ a tuchwilu pjećo referenća (za kulturu a wukraj, za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće, za kubłanje a spěchowanje dorosta, za naležnosće třěšneho zwjazka a za zjawnostne dźěło), bórze šesćo, hdyž so referent za komunalne, gremijowe a ministerialne naležnosće přidruži. Tón swoje dźěłowe městno w Choćebuzu změje, nowinski rěčnik a wosobinski referent předsydy dźěła we Wojerecach, druzy su w Budyšinje zaměstnjeni. Dale ma jednaćelka koordinacija dźěławosće sydom regionalnych rěčnicow, třoch projektnych managerow a dalšich sobudźěłaćerjow kaž motiwatorow za nałožowanje serbšćiny na starosći. Tež wothłosowanje z druhimi serbskimi institucijemi a zamołwitosć za dźěło w euro-regionach słušetej do jeje nadawkow.

Dawid Statnik, jako wot hłowneje zhromadźizny woleny předsyda Domowiny předstajeny jednaćelki a nawodow Domowinje přisłušacych institucijow, so k rozsudej zwjazkoweho předsydstwa wupraja:

„Gratuluju Judit Šołćinej a wjeselu so nad jasnym wotum za nju. To pokazuje na wulku dowěru, kotruž je sej wona ze swojim wjelelětnym angažementom na dobro serbskeho ludu a wšěch awtochtonych narodnych mjeńšin w Němskej nadźěłała. Wosebje sej Judićinu wotewrjenosć we wobchadźenju z najwšelakorišimi wosobami a měnjenjemi wažimy. Trjebamy w Domowinje wjac kultury kreatiwity, regionalneje diwerzity a mjezsobneje inspiracije, časy ,šěreje masy’ su nimo. W zarjadniskim wjednistwje mamy nětko paritu mjez splahomaj, regionalne běrowy su kompletnje w rukach žonow. Judit budźe Domowinu tež ze swojimi nadregionalnymi a mjezynarodnymi nazhonjenjemi wobohaćeć a wuwiwać.”

Judith Scholze neue Domowina-Geschäftsführerin

Die Domowina hat ab Beginn nächsten Jahres eine neue Geschäftsführerin: Judith Scholze. Sie folgt Marko Kowar nach, der sich zum Jahresende in den Ruhestand begibt. Der Bundesvorstand des Dachverbands der Lausitzer Sorben hat die 42-jährige Diplom-Psychologin auf der Sitzung Freitagabend in geheimer Abstimmung in das Amt an der Spitze der Geschäftsstelle des sorbischen Dachverbandes gewählt. Judith Scholze ist die erste Frau, die in der Geschichte der Domowina diese Funktion ausübt.

Die verheiratete Mutter eines einjährigen Sohns ist seit 2013 Leiterin des Minderheitensekretariats, das die Interessen der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland vertritt. Zuvor hat Judith Scholze nicht nur beruflich verschiedene verantwortliche Funktionen ausgeübt, wie zum Beispiel auch für die „Jugend europäischer Völker“, der Organisation der Jugend nationaler Minderheiten, sondern auch ehrenamtlich in der Domowina: unter anderem zehn Jahre als Mitglied des Präsidiums (2011-2021) und 2013-2017 als stellvertretende Vorsitzende. Ihre Maxime ist: „Besonders gerne arbeite ich mit Leuten zusammen. Es ist mir eine große Freude, im Team zusammen mit anderen zum Wohl nationaler Minderheiten, besonders der Lausitzer Sorben, zu arbeiten.“

Derzeit wohnt Judith Scholze in Berlin und kehrt nun in die Lausitz zurück. In ihrer neuen Funktion will sie das „Motto Verbundenheit gern in den Mittelpunkt der Tätigkeit unserer Regionalverbände und Fachvereine stellen.” Dabei ist ihr die Gleichwertigkeit des Ober- und Niedersorbischen sehr wichtig. Auch die intensivere Verbundenheit der sorbischen Institutionen liegt ihr am Herzen. Mit der Domowina fühlt sich Judith Scholze schon seit Zeit der Kindheit und Jugend verbunden, später bewusst durch das Engagement in verschiedenen ehrenamtlichen Ämtern.

Schon bisher hat sie „die Geschäftsstelle der Domowina als kompetent, ständig offen für Zusammenarbeit und mit Fachwissen besetzt“ erlebt. „Ich weiß das zu schätzen und freue mich, Verantwortung für die Domowina-Geschäftsstelle übernehmen zu dürfen. Grundlage dafür sind für mich die programmatischen und praktischen Ziele der Domowina und besonders natürlich die Beschlüsse der Hauptversammlung und des Bundesvorstandes.“

Judith Scholze zur Seite steht der stellvertretende Geschäfsführer der Domowina in Cottbus/Chóśebuz, Marcus Koinzer. Seinen Vertrag haben die Mitglieder des Bundesvorstandes auf ihrer Sitzung am Freitagabend um weitere sieben Jahre verlängert.

Die Geschäftsführerin hat die Tätigkeit der Geschäftsstelle zu leiten und zu koordinieren. Der Leitung der Verwaltung des sorbischen Dachverbandes gehören neben der Geschäftsführerin und ihrem Stellvertreter sowie der Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums zurzeit fünf Referenten an (für Kultur und Ausland, für wirtschaftliche und infrastrukturelle Angelegenheiten, für Bildung und Nachwuchsförderung, für Belange des Dachverbandes und für Öffentlichkeitsarbeit), bald sechs, wenn sich Referent/in für kommunale, Gremien- und Ministerial-Angelegenheiten hinzugesellt hat, dieser Arbeitsplatz befindet sich in Cottbus/Chóśebuz, der Pressesprecher und persönliche Referent des Vorsitzenden arbeit in Hoyerswerda/Wojerecy, die anderen in Bautzen/Budyšin. Weiter hat die Geschäftsführerin die Tätigkeit der sieben Regionalsprecherinnen, drei Projektmanager und weiterer Mitarbeiter wie Sprachmotivatoren zu koordinieren. Auch die Abstimmung mit anderen sorbischen Institutionen und die Verantwortung für die Arbeit in den Euro-Regionen gehört zu ihren Aufgaben.

Dawid Statnik, der von der Hauptversammlung gewählte Vorsitzende der Domowina und damit Vorgesetzter von Geschäftsführerin und der Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums, erklärt zur Personalentscheidung des Bundesvorstandes:

„Ich gratuliere Judith Scholze und freue mich über das klare Votum für sie. Das belegt das große Vertrauen, das sie sich mit ihrem langjährigen Engagement zum Wohl des sorbischen Volkes und aller autochthonen nationalen Minderheiten in Deutschland erarbeitet hat. Besonders schätzen wir die Offenheit von Judith Scholze im Umgang mit unterschiedlichen Leuten und verschiedenen Meinungen. Wir brauchen in der Domowina mehr Kultur der Kreativität, der regionalen Diversität und der wechselseitigen Inspiration, die Zeiten der ,grauen Masse‘ sind vorbei. Wir haben jetzt in der Geschäftsstelle Geschlechter-Parität, die Regionalbüros sind komplett in der Hand von Frauen. Judith Scholze wird auch mit ihren überregionalen und internationalen Erfahrungen die Domowina bereichern und entwickeln.“

Freuen sich auf gute Zusammenarbeit: Domowina-Vorsitzender Dawid Statnik und die neugewählte Geschäftsführerin Judith Scholze / Judit Šołćina.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s