Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny jo se pětk wjacor w internaśe Dolnoserbskego gymnazija Chóśebuz zmakało k swójomu prědnemu rědowemu pósejźenju pó nowowólbach na lětosnej głownej a wólbnej zgromaźinje w Slěpem. Połojca wobźělnikow jo była pśez wideokonferencu digatalnje pśizamknjona. Konstituěrował jo se gremium južo pśed lěśojskeju pśestawku w Budyšynje.

Se dalej ako doněnta zejś pětk wjacor abo lubjej ako pjerwjej sobotu? To jo było prědne pšašanje, wó kótaremž  jo se diskutěrowało a z jasneju wětšynu wótgłosowało: Wóstanjo pla pětka: Rownocasnje jo se plan pósejźenjow a źěła zwězkowego pśedsedaŕstwa a prezidija až do kóńca 2022 wobzamknuł. Pókšacowaś dej se teke z livestream-pśenjasenim pśedsedaŕstwowych zejźenjow. Nic naslědku jo se to teke wobkšuśiło z dobreju rezonancu tych až do 170 digitalnych woglědari.

Teke wósym źěłowych wuběrkow Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny za toś tu wólbnu periodu su do źěła pušćili. K nim słuša ako nowosć “Wuběrk za nutśikownu demokratiju”, kenž dej – tak Dawid Statnik – teke kritiku na formje nastajenja delegatow za głownu zgromaźinu wobjadnaś. Rownocasnje jo Statnik na to pokazał, až su wuběrki mimo cłonkam pśedsedaŕstwa wšym zajmcam wótwórjone. Aktualnych zawinow dla dajo teke wuběrk za nastupnosći strukturneje změny. Howacej wobstoje wuběrki we głownem w až donňta zwuconej formje: Wuběrk za serbsku ciwilnu towarišnosć, za kubłanje, za kulturu a wuměłstwo, za góspodaŕstwo a infrastrukturu, za politiske a pšawniske nastupnosći a z wuběrka za zjawnostne a mjazynarodne źěło.

Ako dalšnego cłonka prezidija za wólbnu periodu 2021-2025 jo pówołalo pśedsedaŕstwo na naraźenje pśedsedarja Marlis Młynkowu. Prezidium wobstoj mimo pśedsedarja a dweju zastupnikowu z dweju dalšneju cłonkowu, jadno městno jo hyšći wakantne. Se tomu pśizamknjecy jo pśedsedaŕstwo pówołało Wernera Sroku k cesnoamtskemu zagronitemu Domowiny za Wendlandsku. Sroka jo se až dotychměst ako referent wó zwiski k Wendiskemu pśijaśelskemu a źěłowemu krejzoju Lüchow (Ljauchüw) starał, kenž słowjańske derbstwo regiona woplěwujo a asociěrowany cłonk Domowiny jo, a buźo to teke pó swójom zastupje do wuměńka pókšacowaś.

Corona-pandemija jo teke pla serbski wuknjecych na šulach k nabejnym zastatkam dowjadła. Dla togo startujo Domowina napominanje na wše cłonkojske towaristwa a regionalne zwězki, aktiwizěrowaś dobrowólnych za serbskorěcne cełodnjowne póbitowanja resp. za póbitowanja wucbnych wudopołnjenjow. Za to se w ramiku wótpowědujucych programow wót zwězka a krajowu narownanje pśizwólijo. Nowa kubłańska referentka Katrin Suchec-Dźisławkowa jo nastarcyła wótpowědujucu inciatiwu a buźo něnt kooperaciju ze šulskimi wjednistwami pytaś.

Prědny raz jo se wobźěliła nowa referentka za nutśikowne nastupnosći kšywowego zwězka, Madlenka Di Sarno, naslědnica Wernera Sroki, na pśedsedaŕstwowem pósejźenju a jo rozpša-wjała wó starśe swójogo źěła. Pśedsedaŕstwo jo se dalej zaběrało z personelnymi rozsudami. Tak jo se ako zastupnik serbskego luda do rozgłosoweje rady MDR wuzwólił Bjarnat Cyž. Něgajšny jadnaŕ Domowiny jo pśisłušał gremijoju juž 1998-2010, nježlic jo se zgubiło “serbske městno”, kenž se něnt z nowym statnym MDR dogronom zasej garantěrujo. Z tym se dopołnijo dłujkolětne pominanje Domowiny.  

foto: Bjarnat Cyž   

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s