Gmejna a Domowina stej wobnowjenje muzeja Ćišinskeho dojednałoj

Domowinje je so radźiło, z programa „KULTUR.GEMEINSCHAFTEN“ Němskeje a zwjazkowych krajow spěchowanske srědki za projekt „Jakuba Barta-Ćišinskeho sej wotkrywać a dožiwjeć” nawabić. Na tutym zakładźe staj jednaćel třěšneho zwjazka Serbow, Marko Kowar, a wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow, Markus Kreuz, kooperaciske zrěčenje za wobnowjenje muzeja Ćišinskeho w ramiku saněrowanja tamnišeje serbskeje zakładneje šule „Šula Ćišinskeho” podpisałoj. Zrěčenje płaći hač do kónca lěta 2032 a so awtomatisce wo tři lěta podlěši, jeli njebudźe wot jedneje strony wupowědźene. Rumnostne a techniske wuměnjenja chce gmejna hač do kónca 2021 w pinčnym poschodźe wuchodneho wotrězka šule zdokonjeć.

Na mjezsobnym přepodaću podpisaneho zrěčenja su so wutoru popołdnju w muzeju Ćišinskeho nimo wjesnjanosty Kreuza županka župy „Michał Hórnik” Kamjenc, Diana Wowčerjowa, předsyda Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow, Pětr Korjeńk, projektna wobdźěłarka Trudla Kuringowa, regionalna rěčnica Katharina Jurkowa a referent Domowiny za kulturu, Clemens Škoda, wobdźělili. Wobnowjenje muzeja słuša do 26 w Sakskej a 300 po cyłej Němskej z programa „KULTUR.GEMEINSCHAFTEN” spěchowanych projektow. Za stajne wothłosowanje při zwoprawdźenju projekta stej regionalna rěčnica a gmejna zamołwitej.

Wjesnjanosta Markus Kreuz: „Gmejna je zwólniwa, jako nošer swój muzej Ćišinski hromadźe z Domowinu jako nošerku tutoho projekta do přichoda wjesć. Z tutej kooperaciju komunalneje politiki gmejny ze serbskim profilom a narodneje organizacije Łužiskich Serbow chcemy městnosć zetkanjow w duchu Ćišinskeho tworić, kotraž do cyłeje Łužicy wupruža a zajimcow znazdala do našeje rjaneje gmejny přiwabja.”

Županka Diana Wowčerjowa: „Jakub Bart-Ćišinski je našej maćeršćinje puć na najwyši, mjezynarodnje připóznaty niwow rubał, jeho herbstwo je tež dźensnišemu serbskemu kubłanju wužadanje a winowatosć. Smy hordźi na angažowanu bazu našeje župy, kotraž ze swojej kompetencu dalewuwiwanje sposrědkowanja wědy wo Barće-Ćišinskim w jeho domiznje zmóžnja.”

Pětr Korjeńk, předsyda Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow: „Wjeselimy so, zo skići modernizowanje Šule Ćišinskeho tež muzejej Ćišinskeho šansu na wjetše rumnosće. So wě, zo chcemy ze swojim čiłym wjesnym serbskim žiwjenjom sobu fundament za to kłasć, zo zesylni so tule stajna wuměna mjez ludźimi, kotřiž horja so za serbske basnistwo.”    

Wobdźěłarka projekta, Trudla Kuringowa: „Z digitalnymi a awdiowizuelnymi srědkami budźemy na načasne wašnje z našim nadawkom pokročować, přichodne generacije z wuznamnym serbskim basnikom, spisowaćelom a duchownym zeznajomjeć. Zdobom je nětko móžno, wjac potencielnych zajimcow z nowymi poskitkami docpěwać.”

Regionalna rěčnica Katharina Jurkowa: „Muzej Ćišinskeho słušeše hižo dlěši čas k ,twarnišćam’ serbskeho ludu. Zo je so tule nětko bytostna kročel zeskutkowniła, je wupłód regionalnych syćow dowěrliweje kooperacije. Jenož hdyž wšědny dźeń praktisku zhromadnosć pěstujemy, mamy zakład za tajke wjerški našeje narodneje skutkownosće.”

Kulturny referent Clemens Škoda: „W pandemiji je politika spóznawała, zo dyrbi spěchowanje kultury tež jeje digitalizowanju poboku być, a nowe progamy wunamakała. Tutu šansu smy na starodostojnym městnje za nowe puće wužili. Zdobom smy kompetency wjacorych akterow zjednoćili. Serbske muzeje na wsach su swětłownje našeho rěčno-kulturneho herbstwa, hdźež hromadźe zaznawamy: Běchmy, smy, budźemy.”      

http://www.kulturstiftung.de/kulturgemeinschaften-projekte-sachsen/

Jakub Bart-Ćišinski – Wikipedija (wikipedia.org)

Na wobrazu (w.l.): Katharina Jurkowa, Markus Kreuz, Diana Wowčerjowa, Pětr Korjeńk, Trudla Kuringowa

Foto: Clemens Škoda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s